Ministerul Finanţelor răspunde interpelării legată de „Anularea procedurii aferente eliminării declarației 088”

  aradu comisieDeputatul tulcean Radu Anişoara (PSD) a adresat o interpelare în atenţia domnului ministru al Ministerul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan, cu tema „Eliminarea formularului 088 provoacă probleme mediului de afaceri “. Interpelarea a avut ca obiect mai multe sesizări venite din partea contribuabililor tulceni legat de Declaraţia 088 pentru înregistrarea firmelor în scopul derulării unor activităţi economice care implicau operaţiuni din sfera TVA.

  CLICK AICI PENTRU TEXTUL INTERPELĂRII

  Ministerul Finanţelor a răspuns interpelării oferind informaţii amănunţite.

  „Stimată doamnă deputat,

  Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 204B/2017, având ca obiect „Anularea procedurii aferente eliminării declarației 088”, vă redăm în cele ce urmează punctul de vedere al Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

  Modernizarea administrației fiscale este o componentă importantă a activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având în vedere necesitatea creșterii eficienței și eficacității în zona colectării veniturilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală urmărește adoptarea unor politici de administrare fiscală adecvate, astfel că principalele obiective urmărite sunt prevenirea indisciplinei fiscale și combaterea evaziunii fiscale, concomitent cu linii de acțiune concrete pentru îndeplinirea acestora.

  De asemenea, în vederea eficientizării activității de administrare fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală a continuat acțiunile de simplificare și modernizare a procedurilor administrative prin reexaminarea și reformularea unor declarații/formulare, precum și prin eliminarea unor declarații.

  În ceea ce privește înregistrarea în scopuri de TVA, Agenția Națională de Administrare Fiscală a procedat la eliminarea formularului 088, începând cu data de 1 februarie 2017. În acest sens, a fost emis Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210/2017, prin care a fost abrogat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 384/2015 privind aprobarea modelului și conținutul formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

  Ca urmare a eliminării formularului 088, a fost supus dezbaterii publice un nou proiect de ordin privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA. Dezbaterile inițiate cu mediul de afaceri și cu unele asociații profesionale au avut rol important în adoptarea și demararea unor măsuri legislative cât mai coerente în vederea combaterii evaziunii fiscale și a concurenței neloiale.

  Astfel, la data de 1 februarie 2017, a intrat în vigoare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

  În acest context, persoanele impozabile, societăți, cu sediul activității în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului care solicită înregistrarea în scopul TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c), precum și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să depună la organul fiscal competent declarația de mențiuni/cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formularul 010, 098, 099), fără ca aceasta să fie însoțită de formularul 088, urmând a fi supuse procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare TVA.

  Persoanele impozabile care ating sau depășesc, în cursul unui an calendaristic, plafonul de scutire, prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care au atins sau depășit acest plafon, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 010). Înregistrarea în scopuri de TVA se va efectua cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

  În consecință, potrivit acestei noi proceduri, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile și, implicit, evaluarea intenției și capacității nu mai sunt condiționate de depunerea formularului 088, în timp ce anularea înregistrării în scopuri de TVA se aplică doar persoanelor impozabile care au fost identificate cu risc fiscal și care, în urma analizei efectuate, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA.

  Procedura de evaluare estre fundamentată, în special, pe analiza informațiilor existente în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a celor obținute prin schimbul de informații cu alte entități deținătoare de date/informații privind contribuabilii care sunt relevate din punct de vedere fiscal. Analiza are la bază aplicarea unor principii de management al riscurilor în funcție de care se efectuează analiza comportamentului fiscal al persoanelor impozabile în vederea încadrării acestora într-o anumită categorie de risc.

  În cadrul procedurii, persoana impozabilă supusă evaluării este invitată la sediul organului fiscal pentru clarificarea unor aspecte privind situația să fiscală. De asemenea, înainte de luarea unei decizii cu privire la respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal are obligația, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, să asigure persoanei impozabile dreptul de a fi ascultat. Astfel, persoana impozabilă este înștiințată, în scris, cu privire la soluția care urmează să fie adoptată, faptele și împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii. În cadrul audierii, persoana impozabilă are posibilitatea de a prezenta informații și documente care pot aduce clarificări în legătură cu situația să fiscală, și, implicit, cu intenția și capacitatea acesteia de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

  În acest context, persoana impozabilă are posibilitatea de a solicita amânarea datei de prezentare la invitație și audiere în cazul în care consideră că nu se poate prezenta la organul fiscal în termenul și cu documentele solicitate sau cu cele pe care le consideră relevante în cadrul procedurii de evaluare. Astfel, termenul pentru finalizarea procedurii de evaluare este influențat de etapele interviului și audierii. Cu toate acestea, cele două etape ale procedurii de evaluare sau posibilitatea persoanei impozabile analizate să completeze sau, după caz, să corecteze informațiile prezentate, astfel încât acestea să obțină acordarea/menținerea codului de înregistrare în scopuri de TVA.

  Respingerea sau anularea înregistrării în scopuri de TVA nu constituie o decizie definitivă și ireversibilă, deoarece persoana impozabilă are posibilitatea de a depune o nouă cerere prin care să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.

  În concluzie, precizăm că Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua să acorde prioritate acțiunilor de prevenire și combatere a neconformării contribuabililor la obligațiile lor fiscale/declarative și de plată, în timp ce prevenirea și combaterea fenomenelor de evaziune și fraudă fiscală în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată va constitui un obiectiv strategic prioritar și în următorii ani.

   Ce deosebită stimă,Ministrul Finanțelor Publice

  Secretar de Stat

  Cătălin Cosmin Olteanu”