ALT PRIMAR PDL PRINS DE A.N.I.!

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către CHISLIȚCHI IORDAN, Primar al Comunei Pardina, Județul Tulcea.
foto Adevarul

foto Adevarul

(conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CHISLIȚCHI IORDAN fiind informat, la datele de 24.10.2011 (confirmare de primire 02.11.2011), 21.11.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către CHISLIȚCHI IORDAN, ca urmare a semnării în calitate de primar atât a dispoziției de numire în funcție, cât și a contractului individual de muncă a lui CHISLIȚCHI CĂTĂLIN, fiul acestuia, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 23.06.2008, a fost validat mandatul lui CHISLIȚCHI IORDAN de Primar al Comunei Pardina, Județul Tulcea.

La data de 23.04.2009, CHISLIȚCHI CĂTĂLIN, fiul acestuia, a fost numit în funcția de consilier personal al primarului. Atât dispoziția de numire în funcție, cât și contractul individual de muncă al acestuia au fost semnate de CHISLIȚCHI IORDAN, în calitatea sa de Primar al Comunei Pardina, Județul Tulcea.

Folosul material constă în veniturile salariale obținute de către CHISLIȚCHI CĂTĂLIN în perioada deținerii funcției de consilier personal al primarului (24.09.2009 – 09.02.2012).

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al conflictului de interese, deoarece, potrivit prevederilor art. 76, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”primarii (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru (…) rudele sale de gradul I”.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 27 martie 2013