ANUNT AQUASERV S.A TULCEA

AQUASERV S.A TULCEA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

1. 1 post vacant de magaziner în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Birou achizitii, aprovizionare si depozite.
Pentru ocuparea postului vacant mai sus mentionat concursul va avea loc în data de 12.12.2019, ora10 la sediul Aquaserv S.A.Tulcea din strada Tudor Vladimirescu nr.2 :

Concursul va consta în selecție de dosare, interviu și probă scrisă, precum si o probă practică ( utilizare PC).

• Criterii angajare:
 Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 Vechime în muncă 3 ani;
 Cunoștințe operare PC;
 Domiciliul stabil în România.

• Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
 Prezentare curriculum vitae ;
 Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intentie ;
 Prezentarea recomandării de la ultimul loc de muncă ;
 Copie diplomă studii ;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta medicală eliberată de medicul de familie sau de unitatile medicale abilitate.
 Copie carte de munca si/sau adeverintă de vechime care să ateste vechimea solicitată.
Bibliografie :
• Lg.82/1991 republicată si actualizată (legea contabilității);
• Lg.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice ;
• Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
• Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Data limita de depunere a dosarelor pentru postul vacant de magaziner este 11.12.2019

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.