Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Știițifice anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar din județul Tulcea....

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Știițifice anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar din județul Tulcea. Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al Casei Corpului Didactic, aproabtă prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Este membru al Corpului național de experți în managementul educațional;
  2. Este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
  3. Este personal didactic titular în învățământ, are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
  4. Are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
  5. A obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
  6. Are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea Senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  7. Nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  8. Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  9. La data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 14-28 iulie 2016, la sediul Inspectoratului școlar pentru a cărui funcție de inspector școlar general candidează.

Probele de concurs se vor desfășura în data de 12 august 2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de Curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar al județului Tulcea.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0240/515771, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.