Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri.PRIVAT 1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna Ceamurlia de Jos, CUI 4508630, STR. Principala, nr. 58, localitatea...

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri.PRIVAT

  1. 1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna Ceamurlia de Jos, CUI 4508630, STR. Principala, nr. 58, localitatea Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, 0240564706, primariaceamurlia@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:

Teren, situat în localitatea Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, în suprafață de 13.562 m.p., aparţinând domeniului privat al Comunei Ceamurlia de Jos, înscris în CF nr. 35545, număr cadastral 35545, cu destinaţia construcție agricolă, conform caietului de sarcini.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.42 din data de 31.07.2023.

Teren, situat în localitatea Lunca, județul Tulcea, în suprafață de 1.432 m.p., aparţinând domeniului privat al Comunei Ceamurlia de Jos, înscris în CF nr. 35797, număr cadastral 35797, cu destinaţia construcție agricolă, conform caietului de sarcini.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 31.07.2023.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Ceamurlia de Jos.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de Contabilitate al Comunei Ceamurlia de Jos, localitatea Ceamurlia de Jos, strada Principală 56, județul Tulcea.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 200 lei, se poate achita cu numerar la Casieria Comunei Ceamurlia de Jos, sau în contul RO47TREZ6465006XXX000191, deschis la Trezoreria Baia, CIF: 4508630.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2024, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2024, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Ceamurlia de Jos, localitatea Ceamurlia de Jos, strada Principală nr. 58, județul Tulcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Ceamurlia de Jos, localitatea Ceamurlia de Jos, strada Principală nr. 58, județul Tulcea.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Toamnei nr. 15, județul Tulcea, telefon: 0240504276, fax: 0240513077, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.07.2024.