AZI SE VOTEAZĂ BUGETUL MUNICIPIULUI

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în
şedinţă ordinară publică pentru data de 24 aprilie 2019, ora 13:15, ce va avea loc în sala
de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea
ordine de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 25 martie 2019.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 28 martie 2019.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 15 aprilie 2019.
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local independent al domnului Șelaru Marian-Valentin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societății Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2019 şi a anexelor de fundamentare
a acestuia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2019.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Ansamblului Artistic Profesioni
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Tulcea pe anul 2019.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul
acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar
2018 – 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 316/26.11.2018.
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în vederea realizării proiectelor
“Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală George Georgescu, ed. a XXVII-a”,
„Concursul Naţional de grafică Constantin Găvenea, ed. a XXIII-a” şi „Concursul
Internaţional de pictură Alexandru Ciucurencu, ed. a XXIX-a”.
16. Proiect de hotărâre pentru acordarea normei de hrană personalului din cadrul
Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Tulcea.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziția
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul
electoral, pe suport electronic sau hârtie.
18. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2020, cu rata inflației de 4,6%.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul de investiție “REABILITARE SISTEM RUTIER
STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul de investiție “REABILITARE SISTEM RUTIER
STR. VIITORULUI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN STR. GĂRII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19,
BL.20, BL.21 – ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor
tehnico-economici.
22. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și
casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Municipiul Tulcea concesionate
către Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și
casării a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea
concesionate către Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.
23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea
în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor bunuri – mijloace fixe și a unor obiecte
de inventar date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu,
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar
aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea date în administrare către Direcția
Întreținere și Administrare Patrimoniu, în vederea valorificării, respectiv declasării și
casării acestora.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea
în domeniul public al municipiului Tulcea a spațiului situat în Tulcea, Aleea
Stânjenelului FN, în suprafața utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 261,81 mp și
darea acestuia din administrarea Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu în
administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în vederea extinderii
Creșei nr. 6 ”Dumbrava Minunată”.
25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a
Veteranilor de Război Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință,
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr. 2
bl. A1, sc. D, parter, în suprafață utilă de 33,12 mp și a unei cote-părți teren pe
apartament în suprafață de 9,61 mp.
26. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit
către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafaţă de 0,07 mp,
aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Gazelei
nr.13 A, pentru amplasarea unui stâlp de tip SC 10002.
27. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului
Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către firma Stele
Eterne S.R.L., cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 46, camera nr. 2,
mansardă, având C.U.I. 37175737, pentru punctul de lucru situat în municipiul Tulcea,
str. Eternității nr. 46.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
al Municipiului Tulcea.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării
Generale a Acţionarilor pentru Societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările
şi completările ulterioare.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării
Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările
şi completările ulterioare.
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.04.2015 privind participarea Municipiului Tulcea
prin Consiliul Local Tulcea ca membru asociat în Asociaţia pentru Dezvoltarea
Intercomunitară – Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 46/02.03.2016.
32. Diverse