BILANȚUL ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN TULCEA ÎN ANUL 2018

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea a fost direcţionată în anul 2018 pentru atingerea obiectivelor relevate în conţinutul principalelor documente de planificare strategică şi operaţională, dintre care cele mai importante sunt:

 • Strategia Naţională de Ordine Publică 2015-2020;
 • Planul de acţiuni al Jandarmeriei Române pentru anul 2018;
 • Planul de acţiuni al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea pentru anul 2018.

În perioada analizată activitatea desfăşurată în domeniul de ordinii şi siguranţei publice a fost canalizată pentru atingerea următoarelor obiective specifice:

 • eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul manifestărilor publice şi a altor activităţi din spaţiul public ce au implicat aglomerări de persoane;
 • creşterea rolului activ al grupei de acţiuni speciale şi antiteroriste;
 • îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU 112;
 • apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin participarea la menţinerea ordinii publice;
 • dezvoltarea şi consolidarea sistemului integrat de patrulare intercomunală poliţie – jandarmerie pentru creşterea eficienţei în combaterea faptelor antisociale în comunităţile rurale;

Pentru atingerea obiectivelor specifice, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea au executat în anul 2018 un număr total de 199 de  misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv total de 1665 de jandarmi, ceea ce reprezintă o creştere procentuală de aproximativ 32% faţă de anul precedent (+49 misiuni).

Pe tot parcursul anului, în mediul rural, s-au organizat şi desfăşurat acţiuni în cooperare la solicitarea I.P.J. Tulcea, pe baza propunerilor rezultate din analizele tactice sau a estimărilor proprii. Obiectivul acestor acţiuni a fost reprezentat de combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional specific judeţului Tulcea şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor. Începând cu luna octombrie 2018, pentru creşterea eficienţei, unitatea a participat la activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice prin constituirea unor patrule mixte (poliţist – jandarm), fiind abordate zone şi locuri unde s-au semnalat frecvent fapte antisociale, în scopul creşterii vizibilităţii forţelor de ordine în spaţiul public.

În anul 2018, au fost executate un număr de 1639 de misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice fiind constituite 3196 patrule cu folosirea a 7990 de jandarmi.

În conformitate cu sarcinile şi măsurile stabilite în comun cu celelalte structuri M.A.I. cu atribuţii în domeniu, efectivele unităţii au constituit în perioada supusă evaluării, 1701 patrule de jandarmi în mediul urban (faţă de 1927 în anul 2017), 545 patrule mixte în mediul urban (faţă de 961 în anul 2017), 29 patrule mixte în mediul rural ( faţă de 0 în anul 2017) şi 836 patrule de jandarmi în zona unităţilor de învăţământ (faţă de 749 în anul 2017) pentru prevenirea producerea unor situaţii de risc la adresa siguranţei elevilor şi cadrelor didactice.

Astfel s-a asigurat o prezenţă activă a jandarmilor, contribuind la menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică corespunzător desfăşurării activităţilor cetăţeneşti cotidiene, iar în privinţa şcolilor au fost avute în vedere intervalele orare în care are loc intrarea/ieşirea elevilor de la cursuri, precum şi supravegherea traseelor de deplasare spre/dinspre 10 licee şi şcoli gimnaziale din municipiul Tulcea, oraşele Babadag şi Măcin.

Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în domeniile de competenţă ale jandarmeriei (silvic, piscicol, ordine publică), în perioada evaluată au fost executate 40 de acţiuni punctuale.

În perioada supusă evaluării, la nivelul unităţii au fost încheiate 4 planuri de cooperare şi au fost luate în evidenţă un număr de 4 documente de cooperare (planuri, protocoale) încheiate de eşaloanele superioare în vederea derulării acestora pe plan local.

În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate cu parteneri la nivel judeţean, în anul 2018 au fost planificate şi executate un număr de 873 acţiuni în cooperare/colaborare cu participarea a 2080 jandarmi, în creştere faţă de anul precedent când au fost executate un număr de 247 astfel de acţiuni. Instrumentele de derulare a acţiunilor/activităţilor comune încheiate la nivel local au drept scop asigurarea respectării reglementărilor legale în vigoare pe domenii de activitate specifice fiecărei instituţii.

Pentru gestionarea eficientă a răspândirii virusului P.P.A., Consiliul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) a stabilit sarcini şi responsabilităţi în sarcina fiecărei instituţii cu atribuţii în acest domeniu, I.J.J. Tulcea asigurând funcţia de sprijin şi angajând forţe şi mijloace pentru executarea celor mai multe acţiuni comune, respectiv 583 misiuni cu participarea a 1325 jandarmi, materializate în: constituirea dispozitivelor mixte de control şi ordine publică pe principalele căi de comunicaţii, constituirea echipelor mixte împreună cu personalul de specialitate al D.S.V.S.A. Tulcea pentru punerea în executare a hotărârilor emise în cadrul CLCB, constituirea unor rezerve de intervenţie pentru gestionarea unor situaţii cu impact asupra climatului de ordine publică.

În conformitate cu prevederile legislaţiei primare şi cadrului dispoziţional intern în vigoare, în cursul anului 2018 s-au planificat, organizat şi executat activităţi în domeniul pazei, dintre care precizez pe cele mai semnificative:

 • Încheierea de acte adiţionale la convenţiile/contractele de prestări servicii cu beneficiarii de pază pentru includerea noilor prevederi pe linia prelucrării şi protecţiei datelor cu caracter personal (GDPR);
 • Refacerea analizelor de risc la securitatea fizică a obiectivelor conform ordinului M.A.I. nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor M.A.I., elaborându-se un număr de 8 rapoarte care au primit avizul de specialitate al Direcţiei Pază şi Protecţie Instituţională;
 • Evaluarea şi actualizarea planului de cooperare încheiat la nivel local între structurile M.A.I. care participă la intervenţia în sprijinul dispozitivelor de pază ale inspectoratului, în acord cu prevederile ordinului M.A.I. nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
 • Instituirea pazei prin monitorizare şi intervenţie la un obiectiv aparţinând ANCOM (Staţia de monitorizare Victoria);
 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de intervenţie la obiectivele din responsabilitate, urmărindu-se, în principal, asigurarea caracterului integrat prin angrenarea tuturor structurilor semnatare a planului de cooperare;
 • Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de analiză comună cu beneficiarii de pază pe timpul cărora au fost evaluate respectarea clauzelor contractuale, gradul de asigurare a securităţii fizice a obiectivelor şi a fost promovat conceptul de asigurare a pazei prin monitorizare şi intervenţie;

În anul 2018 nu au fost constatate fapte antisociale şi nu s-au înregistrat evenimente/incidente negative la adresa securităţii fizice a obiectivelor sau transporturilor din responsabilitatea unităţii.

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, personalul structurii de resort a desfăşurat următoarele activităţi principale:

 • s-au organizat şi desfăşurat concursuri şi selecţii pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează: ofiţer specialist II comunicaţii, subofiţer magaziner principal tehnologia informaţiei, şef serviciu II la Serviciu Management Operaţional, şef serviciu II la Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică, subofiţer tehnic principal la Serviciul Logistic, comandant detaşament la Detaşamentul 2 Jandarmi, ofiţer specialist II auto, subofiţer administrativ principal la compartimentul Financiar, subofiţer operativ principal la compartimentul Informare Relaţii Publice şi cu Publicul, referent II–IA –  personal contractual la compartimentul Intendenţă;
 • s-a desfăşurat activitatea de selecţionare şi verificare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi a candidaţilor la concursurile organizate cu recrutare din sursă externă – fiind recrutaţi un număr de 8 candidaţi pentru şcolile militare de subofiţeri jandarmi;

 

Structurile operative sunt încadrate în procent de 82,81%, iar cele de suport în procent de 75%.

În privinţa pregătirii şi perfecţionării personalului, obiectivul general a fost reprezentat de ridicarea nivelului de profesionalism necesar îndeplinirii în condiţii legale a atribuţiilor şi sarcinilor specifice fişei postului, în vederea creşterii calităţii serviciului instituţiei în beneficiul cetăţenilor, precum şi dezvoltarea competenţelor personalului şi a capacităţilor de acţiune ale structurilor.

 

          În perioada supusă evaluării, compartimentul auto şi-a desfăşurat activitatea conform regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice specifice, asigurând suportul misiunilor unităţii cu mijloacele şi materialele necesare. Conform documentelor de înzestrare, unitatea are prevăzute ca mijloace de mobilitate 87 mijloace pentru  transport terestru şi 10 ambarcaţiuni şi şalupe.

Pentru executarea misiunilor specifice se folosesc 43 mijloace de transport auto  reprezentând aproximativ 65,15% din necesar.

De asemenea, pentru executarea misiunilor specifice pe cale navală, sunt folosite 1 şalupă fluvială de intervenţie, 1 ambarcaţiune de patrulare, control şi/ sau salvare şi 1 ambarcaţiune rapidă de intervenţie.

 

Printre realizările activităţii de suport logistic, exemplific:

 • obţinerea a 4 autoturisme Dacia Duster prin grija I.G.J.R. şi 1 autospecială de teren Toyota Land Cruiser prin transfer fără plată de la alte instituţii;
 • 90% din mijloacele de transport au fost menţinute în stare bună de funcţionare pentru executarea misiunilor, multe din lucrările de reparaţii executându-se în regie proprie, având în vedere fondurile insuficiente pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării parcului cu tehnică auto;
 • s-a reuşit efectuarea operaţiunilor de reparaţie a unei autospeciale în vederea operaţionalizării acesteia ca Centru de comunicaţii mobil;
 • creditele de angajament şi bugetare aprobate au fost utilizate în totalitate;
 • au fost achiziţionate articole de echipament de protecţie în vederea îmbunătăţirii dotării personalului subunităţilor;

PRINCIPALELE DIRECŢII  DE ACŢIUNE PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2019

 

 

Creşterea performanţei capacităţii instituţionale

 • Creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă civilă, atât prin îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace şi echipamente specifice dar şi prin optimizarea sistemului decizional şi creşterea gradului de interoperabilitate cu celelalte structuri cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă;
 • Dezvoltarea unor noi procedee de acţiune specifice zonei de responsabilitate, pentru creşterea performanţei în acţiunile de combatere a infracţionalităţii specifice zonei Deltei Dunării.

 

În domeniul ordinii şi siguranţei publice

 • Asigurarea unui climat de siguranţă şi încredere a populaţiei, pe timpul adunărilor publice şi altor evenimente ce au loc în spaţiul public şi implică aglomerări de persoane;
 • Dezvoltarea şi consolidarea sistemului integrat de patrulare intercomunală poliţie – jandarmerie pentru creşterea eficienţei în prevenirea faptelor antisociale în comunităţile rurale;
 • Creşterea rolului activ al componentei de acţiuni speciale şi antiteroriste pe timpul manifestărilor publice cu public numeros;
 • Eficientizarea activităţilor de intervenţie preventivă în scopul educării populaţiei în spiritul respectării legilor, creşterii gradului de ordine şi siguranţă publică.

 

Pe linia cooperării interinstituţionale

 • Optimizarea relaţiilor de cooperare cu structurile sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică, în scopul creşterii gradului de siguranţă publică şi creşterii eficienţei în îndeplinirea atribuţiilor legale;
 • Diversificarea parteneriatului cu societatea civilă, prin identificarea unor parteneri credibili şi interesaţi care prin complementaritate să contribuie la creşterea gradului de siguranţă publică;
 • Consolidarea parteneriatelor actuale în scopul creşterii rolului inspectoratului în gestionarea problemelor cu care se confruntă societatea şi comunităţile locale.

 

Pe linie de Resurse umane şi organizare structurală

 • Promovarea demersurilor în vederea încadrării posturilor vacante;

 

Pe linie de Logistică

 • Continuarea demersurilor legale pentru finalizarea procedurii de accesare de fonduri europene necesară îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a personalului unităţii precum şi pentru sporirea eficienţei efectivelor în cadrul misiunilor specifice;
 • Menţinerea în stare operaţională a mijloacelor de mobilitate navală şi auto;
 • Menţinerea în stare de funcţionare, întreţinerea şi depanarea în regie proprie, pe cât posibil, a bunurilor materiale  şi mijloacelor fixe din înzestrare, în scopul prelungirii  termenelor de funcţionare ale acestora.

 

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE