CE VOR VOTA CONSILIERII LOCALI: SALARII MAI MARI PENTRU ANGAJAŢII PRIMĂRIEI

CLSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară pentru data de 27 iulie 2017, ora 10:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 iunie 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu pe anul 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru participarea la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi statului de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 58/29.09.2016, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 80/30.03.2017.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul 2017.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITĂRI ŞI DOTĂRI INVESTIŢIONALE ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII COLEGIUL AGRICOL N. CORNĂŢEANU, MUNICIPIUL TULCEA, COD SMIS 53815”.
 16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 437 mp, situat în Tulcea, strada Portului FN, învecinat cu S.C. Vard Tulcea S.A..
 17. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 27 mp, aflat în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr.158, bl.13, parter, care are altă destinaţie decât cea de locuinţă, către concesionarii Mergeani Gheorghe şi Mergeani Ecaterina.
 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 305,25 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str.Cimbrului nr.11, lotul 1, cu destinaţia “Construire locuinţe pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani”.
 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 422 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, strada Primăverii nr.20, către S.C. Tulcea Gaz S.A., pentru realizarea unei staţii de reglare gaze naturale.
 20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 4,83 mp, situat în Tulcea, str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru extindere spaţiu comercial existent şi aprobarea P.U.Z. ”Extindere spaţiu comercial existent şi concesionare teren aferent” cu Regulamentul local de urbanism aferent.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ”, Extravilan, T 67, P 2035, număr cadastral 33778, Tulcea, a Regulamentului local de urbanism aferent şi introducerea în intravilan a suprafeţei de 400 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 67, P 2035, numerele cadastrale 38169, 38170, Tulcea, a Regulamentului local de urbanism aferent şi introducerea în intravilan a suprafeţei de 1739 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
 23. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”MODIFICĂRI ADUSE ÎN TIMPUL EXECUŢIEI – SCHIMBARE ACOPERIŞ DIN ŞARPANTĂ ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ”, Str. Alexandru cel Bun, nr. 67A, Tulcea şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
 24. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU REZIDENŢIAL – LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE”, str. 1848 nr.14 A şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea. 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 124/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CARTIER REZIDENŢIAL”, T 28 – P 481, P 483, P 485, T 26- P 438, P 440, P440/2, extravilan Tulcea, Regulamentul local de urbanism aferent şi introducerea în intravilan a suprafeţei de 125.000 mp în trup izolat „gren village” prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul „MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC”.
 27. Raport privind activitatea asistenţilor personali în semestrul I al anului 2017.
 28. Raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul I – 2017.
 29. Diverse.