Consilier local PDL, în conflict de interese

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui OLĂRAȘ VASILICA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea.

OLĂRAȘ VASILICA a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a semnat și avizat, în calitate de Președinte al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială, referatul privind aprobarea planului urbanistic zonal, și totodată, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Comunei Mihail Kogălniceanu, Jud. Tulcea, privind aprobarea planului urbanistic zonal.

Astfel, OLĂRAȘ VASILICA a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, coroborate cu dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

De asemenea, întrucât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, OLĂRAȘ VASILICA a realizat foloase patrimoniale pentru sine (prin semnarea și avizarea referatului privind aprobarea planului urbanistic zonal și prin deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Comunei Mihail Kogălniceanu, Jud. Tulcea, privind aprobarea planului urbanistic zonal), au rezultat și indicii privind săvârșirea de către aceasta a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin. (1) din Noul Cod Penal al României, potrivit căruia conflictul de interese reprezintă „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său […]”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către OLĂRAȘ VASILICA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Noul Cod Penal al României.

OLĂRAȘ VASILICA deține funcția de consilier local începând cu mandatul 2008. La data de 20.08.2008, OLĂRAȘ VASILICA a fost numită Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Muncă și Protecție Socială.

La data de 09 septembrie 2010, a fost autentificat contractul de vânzare – cumpărare a unui teren în suprafață totală de 2429,51 mp, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mihail Kogălniceanu, Jud. Tulcea (în calitate de vânzător) și OLĂRAȘ VASILICA (în calitate de cumpărător), teren ce a fost achiziționat prin licitație publică. La data de 22 noiembrie 2010, OLĂRAȘ VASILICA (în calitate de proprietar) a încheiat un contract de superficie cu RCS-RDS (în calitate de beneficiar) privind amplasarea pe o suprafață de 144,00 mp din terenul acesteia a antenelor și echipamentelor de comunicații electronice. Prețul constituirii dreptului de superficie a fost de 1.000 Euro/an, pe o perioadă de 15 ani.

La data de 14 iulie 2011, Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială a avizat referatul privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”AMPLASARE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII MOBILE DE GENERAȚIA A III-A (3G)” în Comuna Mihail Kogălniceanu, pe terenul persoanei evaluate. Referatul a fost semnat de către persoana evaluată în calitate de președinte al comisiei. La data de 15 iulie 2011, Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu a adoptat Hotărârea privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”AMPLASARE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII MOBILE DE GENERAȚIA A III-A (3G)” în Comuna Mihail Kogălniceanu, pe terenul persoanei evaluate.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. OLĂRAȘ VASILICA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.