Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

CONSILIERII LOCALI ÎN ȘEDINȚĂ. 28 PROIECTE VOR FI ANALIZATE AZI CONSILIERII LOCALI ÎN ȘEDINȚĂ. 28 PROIECTE VOR FI ANALIZATE AZI
Consiliul local Tulcea este convocat azi, 28 iunie, în ședință ordinară, având de analizat 28 de proiecte aflate pe ordinea de zi, plus rubrica diverse... CONSILIERII LOCALI ÎN ȘEDINȚĂ. 28 PROIECTE VOR FI ANALIZATE AZI

Consiliul local Tulcea este convocat azi, 28 iunie, în ședință ordinară, având de analizat 28 de proiecte aflate pe ordinea de zi, plus rubrica diverse

 ORDINEA DE ZI

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 mai 2018.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 08 iunie 2018.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 15 iunie 2018.
 4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 21 iunie 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de garantare a finanţării rambursabile interne în valoare de 4.103.206,75 lei aferente investiţiilor publice de interes local din proiectul “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA” efectuate de S.C. AQUASERV S.A..
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea realizării proiectelor “ Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XVI-a” şi ”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în lume”.
 9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea ca membru asociat în cadrul „Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul „REŢEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Tulcea la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „REŢEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanţat în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE IMOBIL, STRADA PĂCII, NR. 83, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ŞI CONSOLIDARE COLEGIUL DOBROGEAN “SPIRU HARET”, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor
  tehnico-economici.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, ALEEA TRIFOIULUI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ, SHOWROOM ȘI SERVICE AMBARCAȚIUNI”, intravilan, strada Prislav, F.N., N.C. 40821, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ”, intravilan, Şoseaua Barajului, T 22, P 336, N.C. 42903, Tulcea, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU AMPLASARE SPĂLĂTORIE AUTO MOBILĂ ȘI UTILITĂȚI”, intravilan, strada Isaccei, nr. 42-44, N.C. 35983, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E+M”, intravilan, strada Ing. Dumitru Ivanov, nr. 14 BIS, N.C. 32008, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulceaa terenului în suprafaţăde 177 mp, situat în Tulcea, str. Colinei nr. 2, concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru spațiu alimentație publică şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Concesionare teren şi construire spațiu alimentație publică” cu Regulamentul local de urbanism aferent.
 20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat almunicipiuluiTulcea a mijloacelor fixe reprezentând 5 autobuze preluate cu titlu de despăgubire în natură de la asiguratorul S.C. Asirom Vienna Insurance Grup S.A. în baza contractului de servicii asigurări CASCO nr. 97/05.01.2018 încheiat între S.C. Transport Public S.A. şi
  S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi componenţei comisiei sociale de repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte categorii sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Grǎdinarilor, înregistrată la poziția 42 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4740 mp la 10.463 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 3. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 2400 mp, aferent drumului de exploatare DE 313, situat în intravilanul municipiului Tulcea, T20.
 4. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1,38 mp, situat în Tulcea, strada Babadag nr.15, bl.7, parter şi închirierea acestuia prin încredinţare directă pentru amplasare echipament de climatizare și ventilație.
 5. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 359,16 mp, situat în Tulcea, str. Păcii nr. 6.
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1007 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, pentru extindere hală de producţie ambarcaţiuni sportive şi de agrement, situat în Tulcea, strada Prislav FN, în favoarea S.C. PRONAUTICA S.R.L..
 7. Proiect de hotărâre privind declararea arborelui din specia Ulm de munte, situat pe str. Isaccei, în vecinătatea bl. I4, ca monument al naturii şi instituirea unui regim strict de protecție și conservare a arborelui.
 8. Diverse.