Consiliul local decide azi anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice

Joi, 25 februarie, ora 13 va avea loc a doua ședință ordinară de Consiliu Local din acest an. Documentația completă a ordinii de zi este disponibilă pe www.primariatulcea.ro/proiecte-sedinta-viitoare.

Vor fi supuse spre dezbatere și aprobare 29 de proiecte de hotărâri, pe care le puteți parcurge, sintetizat, mai jos:

# anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comerțului și scăderea societăților radiate din evidența fiscală.

# anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate.

# modificarea și completarea HCL 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovare turistică a Municipiului Tulcea.

# aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare și transport separat al deșeurilor biodegradabile , a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă.

# modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități ale serviciului de salubrizare încheiat între UAT Municipiul Tulcea și S.C. Servicii Publice S.A.

# aprobarea proiectului “Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil”.

# aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu pentru: sediul DAPS, Centrul Multifuncțional Sofia, Cantină Municipală, Creșele 1,3,6 și 9.

# atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivelor: reabilitare sistem rutier pe străzile Sabinelor, Mircea Vodă, Spitalului, bust Valentin Șerbu.

# inventarierea în domeniul public al Municipiului a suprafeței de 633 mp în str. Granitului pentru destinația parcare.

# modificarea unor suprafețe de teren conform măsurătorilor topo cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru străzile: Florilor, Azaleei, Unirii, pentru imobilul “Grădina de Vară Dacia”.

# inventarierea în domeniul privat al Municipiului a unor suprafețe de teren aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje.

# actualizarea bunurilor care aparțin domeniului public și a celui privat al Municipiului.

# aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public.

# aprobarea Comisiei de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor CA ale societăților la care Municipiul este acționar majoritar.

# aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale care se va încheia cu organizațiile ce implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului