DELTACONS A INTRAT OFICIAL ÎN INSOLVENŢĂ

DELTACONS Una dintre cele mai importante firme din istoria judeţului Tulcea a intrat oficial în insolventa. Conform deciziei Tribunalului Tulcea în cazul SC Deltacons SA a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul format din Casa de Insolventa Transilvania Filiala Bucureşti SPRL- cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court, Et.3, sector 2 şi C.I.I.Florescu Mircea Sorin- cu sediul în Tulcea.Soluţia pe scurt: Respinge contestaţiile ca nefondate. Respinge cererea de obligare a creditorilor la plata unei cauţiuni. Admite cererile de deschidere procedură insolvenţă în formă generală şi cererile de intervenţie principală. În temeiul art.70, art.72 din Legea nr.85/2014 Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitorul S.C. DELTACONS SA TULCEA- cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. Tulcea. În temeiul art.85 alin. (3) din lege Ridică în tot dreptul de administrare al debitorului S.C. DELTACONS SA TULCEA- cu sediul în Tulcea str.14 Noiembrie nr.3, jud. Tulcea. În temeiul art.45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art.57 alin. (1) şi art.73 din Legea nr.85/2014 Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu CONSORŢIUL FORMAT DIN CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL- cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court, Et.3, sector 2 şi C.I.I.FLORESCU MIRCEA SORIN- cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr.20, Et.2, jud. Tulcea. Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/20014 şi pe cele care vor fi stabilite de judecătorul-sindic şi orice alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa exclusivă a acestuia. În temeiul art.45 lit. d) din Legea nr.85/2014 Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 3.000 lei pentru întreaga perioadă cât va desfăşura activitatea în această calitate. Conform art.60 alin. (1) din Legea nr.85/2014, în cazul în care administratorul judiciar refuză numirea, are obligaţia de a notifica instanţa, în termen de 5 zile de la comunicarea numirii. În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014 Mandatul administratorilor statutari încetează de la data deschiderii procedurii. Obligă administratorii statutari ai debitorului să predea gestiunea debitorului administratorului judiciar, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. În temeiul art.59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 Obligă administratorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În temeiul art.92 din lege Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic în termen de 20 de zile de la desemnare, un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în procedură generală. În temeiul art.97 alin. (1) şi art.58 alin. (1) lit. b) din Legea nr.85/2014 Stabileşte termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului la data de 28 aprilie 2016. În temeiul art.74 din Legea nr.85/2014 Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). În temeiul art.82 alin. (2) din Legea nr.85/2014 Obligă debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Conform art.84 alin. (3) din Legea nr.85/2014 Debitorul şi/sau, după caz, administratorul judiciar sunt/este obligaţi/obligat să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora, precum şi a datelor de identificare a cocontractanţilor. În temeiul art.80 din Legea nr.85/2014 Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103. În temeiul art.86 alin. (1) din Legea nr.85/2014 Dispune ca toate băncile la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului judiciar. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 Administratorul judiciar va trimite, în urma deschiderii procedurii, o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: – termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă, la data de 4 mai 2016. – Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 24 mai 2016. – Termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 21 iunie 2016. – Locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului pentru întocmirea şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe. Notificarea se realizează potrivit Codului de procedură civilă şi se va publica, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. În vederea aplicării prevederilor art.75 din Legea nr.85/2014, în temeiul art.76 din aceeaşi lege, dispune comunicarea prezentei încheieri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.83 alin. (3) din Legea nr.85/2014 Obligă organele de conducere ale debitorului, dacă acesta deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în vederea desemnării administratorului judiciar. În temeiul disp. Art.406 NCPC, Ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de creditorii: S.C.Altamira SRL, S.C.Tehno World SRL, S.C.A.C.K.Fluid SRL, S.C.Grup Romet SĂ- Prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL, S.C.Limar 96 SRL, S.C.Ifco SĂ, S.C.Terra Construct SRL, şi de intervenientele S.C.Pilot SRL, S.C.Superquatro Grup SRL Fixează termen administrativ de control la data de 5 august 2016. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 martie 2016. Încheiere În temeiul art.524 alin.4 NCPC, Admite contestaţia. Ia măsura disjungerii cererii de intervenţie principală şi a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de CEC Bank SĂ Sucursala Tulcea, în vederea soluţionării cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală faţă de debitoarea SC.Deltacons SĂ Tulcea, aflate în stare de judecată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 martie 2016.