Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

FALS SAU OMISIUNE: ADMINISTRATORUL BIBU, ÎNTR-UN PROIECT DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO CU FONDURI EUROPENE PRIN I.T.I.! FALS SAU OMISIUNE: ADMINISTRATORUL BIBU, ÎNTR-UN PROIECT DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO CU FONDURI EUROPENE PRIN I.T.I.!
Administratorul public al municipiului Tulcea, Nicolae Bibu, a implementat în calitate de partener, prin firma ARFE TRADING SRL, un proiect cu fonduri europene pe... FALS SAU OMISIUNE: ADMINISTRATORUL BIBU, ÎNTR-UN PROIECT DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO CU FONDURI EUROPENE PRIN I.T.I.!

Administratorul public al municipiului Tulcea, Nicolae Bibu, a implementat în calitate de partener, prin firma ARFE TRADING SRL, un proiect cu fonduri europene pe zona I.T.I. Delta Dunării, în valoare de peste 500.000 de euro, mai exact 2.855.139,73 lei.

 

În calitate de beneficiar, contractul ar fi trebuit declarat în declarațiile de interese semnate de Bibu, care este nu doar acționar ci și administrator al firmei ARFE TRADING SRL, după cum precizează în declarațiile depuse. Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal. Conform Agenției Naționale de Integritate, fac obiect al declarării la punctul 5 din declarația de interese, contractele aflate în derulare în momentul completării declarației de interese.

Asociația Mâini Întinse în parteneriat cu ARFE Trading SRL, a derulat Proiectul Bunicii cu povești fericite POCU/656/4/4/132103 în perioada 30 aprilie 2020 – 29 septembrie 2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare de 2.855.139,73 lei.

 

Obiectivul general îl reprezintă întărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Tulcea, Județul Tulcea, reprezentate de persoanele vârstnice, prin îmbunătățirea accesului a 150 de persoane la serviciile sociale/medicale/socio-medicale. Totodată proiectul îşi doreşte” exploatarea” unei resurse reprezentată de vârstnici, în condițiile unui fenomen tot mai pregnant de îmbătrânire a populației.

Prin obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați, proiectul îşi aduce o contribuţie semnificativă și concretă la rezolvarea problemelor și nevoilor specifice ale persoanelor înscrise în GT din Tulcea, Jud. Tulcea din zona ITI Delta Dunării din mediu urban.

Partener- organizaţia care participă la implementarea unui proiect împreună cu Beneficiarul şi care primeşte o parte din finanţarea nerambursabilă, direct, prin transfer de sume în contul său. Sumele transferate sunt utilizate ulterior de către Partener pentru plata cheltuielilor realizate de proiecte. Costurile angajate de Partener sunt eligibile în aceleaşi condiţii cu cele angajate de Beneficiarul finanţării nerambursabile

Conform declarațiilor de avere și interese depuse de administratorul public al municipiului, Nicolae Bibu, acesta declară că este acționar și administrator al SC ARFE TRADING SRL, aspecte asumate prin declarația de interese completată la data de 14.06.2022, însă omite să declare și contractul derulat de firmă pe care o administrează.

Conform Agenției Naționale de Integritate, în declarația de interese se declară toate contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile.Se vor include informaţii privind contractele încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii.

Declaraţie constituie act public şi titularul răspunde potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Aspectele prezentate urmează să fie cercetate de inspectorii Agenției Naționale pentru Integritate, aceștia urmând să stabilească încadrarea abaterii. Reamintim că infracțiunea de fals în declarații se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

In altă ordine de idei, trebuie menționat ca Asociația Mâini Întinse, partener în acest proiect cu firma la care este administrator administratorul public Nicu Bibu, a beneficiat de numeroase finanțări nerambursabile de la bugetul local, dar asta este altă poveste!