Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ÎNCĂ UN PAS BIROCRATIC FĂCUT SPRE PROIECTUL DE REABILITARE A FALEZEI TULCEA ÎNCĂ UN PAS BIROCRATIC FĂCUT SPRE PROIECTUL DE REABILITARE A FALEZEI TULCEA
Consilierii județeni au adoptat joi proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din domeniul public al Municipiului... ÎNCĂ UN PAS BIROCRATIC FĂCUT SPRE PROIECTUL DE REABILITARE A FALEZEI TULCEA

Consilierii județeni au adoptat joi proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din domeniul public al Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, în domeniul public al județului Tulcea.

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean, îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului.
În urma unei analize primare a situației economico-sociale a Județului Tulcea și a necesităților acestuia, a fost identificată oportunitatea de dezvoltare prin conectarea județului la coridoare de transport, atât rutier cât și naval, fapt ce ar asigura o dezvoltare sustenabilă a zonei prin valorificarea potențialului și resurselor acesteia.
Una din componentele importante care concură la calitatea acestor activități o constituie asigurarea transportului în Delta Dunării a turiștilor, care presupune existența unei infrastructuri de transport moderne și suficiente.
„În acest context, Consiliul Județean Tulcea intenționează să obțină finanțare pentru un proiect ce vizează dezvoltarea portului Tulcea, prin Proiectul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul Specific 2.4. Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi, în cadrul căreia sunt eligibile activități de modernizare și dezvoltare a infrastructurii în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe și în afara rețelei TEN-T.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2017 și ale Hotărârii Guvernului nr. 538/2014, au fost transmise unele imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea, având datele de identificare prevăzute în Anexă la lege, respectiv: Cheu Fluvial de la Gara Fluvială Veche în Aval, Pereu în dreptul Gării Fluviale, Pereu Amonte Gara Fluvială, Cheu Dane Pasageri și terenul aferent acestora.
Pentru o tratare unitară a proiectului pe care urmează să îl dezvoltăm, zona de infrastructură portuară trebuie studiată în ansamblul ei, inclusiv zona aferentă bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar”, aflat în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu “se arăt în nota de fundamentare semnată de președintele Horia Teodorescu.
În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Tulcea, prin Hotărârea nr. 259/28.11.2017, și-a dat acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, în domeniul public al Județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039, în vederea realizării unui proiect de interes public județean de dezvoltare a portului Tulcea.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/28.02.2018, au fost actualizate elementele de identificare ale imobilului „Infrastructură de acces cheu portuar”, prin modificarea poziției nr. 145 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea Consiliului Județean, prin hotărâre a Consiliului Local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public județean.