Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Tulcea, apel la normalitate!

„Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Tulcea, funcționând sub acest nume din 1.09.2012, are o istorie frumoasă începând din 1 septembrie 1991. Școala noastră a pregătit de atunci elevi în domeniile Construcții și lucrări publice și Industrie textilă și pielărie. Mulți ani am reușit să formăm câte 9 clase de profesională, din care 5 pe domeniul construcțiilor și 4 pe domeniul textil. Apoi ne-am transformat în liceu și le-am putut oferi elevilor posibilitatea să treacă la un nou nivel de pregătire și cunoștințe. Iar elevii care terminau școala profesională au avut posibilitatea să-și continue studiile la nivel liceal la forma de învățământ de zi sau seral.

Anii au adus modificări atât privind modul de admitere, privind percepția părinților cât și a elevilor vis-a-vis de aceste meserii și așa, an de an, numărul claselor formate a scăzut, elevii nu-și mai manifestau interesul pentru clasa de liceu pe care am mai încercat s-o realizăm, astfel încât pe domeniul construcții, ultima clasă de liceu a fost formată în 2013 și pe domeniul textile în 2012. În prezent, la învățământul de zi funcționăm cu câte o clasă de profesională în domeniul construcțiilor pe cei trei ani de studiu.

Învățământul liceal seral este cel care ne-a permis în ultimii ani să ne menținem pe „linia de plutire”. Am venit în întâmpinarea foștilor absolvenți de profesională, acum adulți, și le-am dat astfel posibilitatea să-și continue studiile. Unii dintre ei au continuat apoi pregătirea profesională înscriindu-se la școli postliceale și chiar la facultăți.

Pentru a revigora învățământul la forma de zi, în anul școlar 2016-2017, cadrele didactice și conducerea unității și-au asumat un nou Plan de acțiune al școlii (PAS) pentru perioada 2016-2020, plan documentat după studierea PLAI județul Tulcea 2013-2020 și Planul de dezvoltare regională Sud Est 2016-2020 și susținut de conducerea IȘJ Tulcea de la momentul respectiv. Prin acest plan ne-am propus diversificarea ofertei de școlarizare prin autorizarea a noi domenii și calificări. Astfel, în anul 2016-2017, ne-am autorizat pe nivelul 5 de calificare (postliceal) în domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea „Stilist” și în domeniul Construcții și lucrări publice, calificarea tehnician devize și măsurători în construcții.

Apoi am făcut demersuri și am preluat ca structură școala gimnazială „Grigore Antipa” tocmai în ideea de a-i apropia de școala noastră pe absolvenții clasei a VIII-a. În acest scop am desfășurat o serie de activități extrașcolare cu elevii din ambele unități școlare.

În anul școlar 2017-2018, continuând să punem în aplicare PAS-ul pe care ni l-am asumat ne-am diversificat oferta de formare pentru nivelul IV de calificare profesională (liceu) cu alte trei noi calificări: coafor-stilist (domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc), tehnician designer (domeniul: Industrie textilă și pielărie) și tehnician desenator pentru construcții și instalații (domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice).

Ca urmare a Adresei nr. 5782/30.05.2019 privind Planul de școlarizare aprobat în ședința Consiliului de administrație al ISJ Tulcea din data de 30.05.2019 (prezentă în anexă), la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Tulcea a avut loc, la data de 04.06.2019, ședința Consiliului profesoral, în cadrul căreia s-a adus la cunoștința corpului profesoral decizia Consiliului de Administrație al ISJ Tulcea din Anexa menționată privind reducerea cu 2 clase a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la liceul nostru, față de Planul de școlarizare propus, referitor la care, prin Adresa nr. 533/22.01.2019, eram informați că nu au fost operate modificări.

La nivelul județului suntem singura unitate de învățământ autorizată pe nivel liceal în domeniul Estetica și igiena corpului omenesc. Conform OMEN nr. 4946/31.08.2018, termenul limită de depunere a cererii de acreditare este anul școlar 2023-2024, după absolvirea primei promoții, conform art. 3 din ordinul menționat mai sus. Ca urmare este imperios necesar de a forma această clasă în anul școlar 2019-2020.

Decizia Consiliului de Administrație al ISJ Tulcea aduce un prejudiciu imaginii școlii afectând credibilitatea în rândul elevilor care ar fi dorit să se înscrie pe această calificare pentru care s-a făcut deja promovare. De asemenea, considerăm că a fost lezată și imaginea cadrelor didactice care au participat la promovarea ofertei de formare.Nu înțelegem nici motivele pentru care ne-a fost tăiată și clasa de seral a XI-a sem II. Ținem să subliniem că și rezultatele de la examenul național de Bacalaureat vin în sprijinul școlii noastre. Nu putem compara „mere” și „pere”.

Prezentul memoriu reprezintă punctul de vedere la profesorilor și al conducerii liceului, exprimat în cadrul ședinței Consiliului profesoral din data de 4.06.2019 și se constituie ca un document prin care vă solicităm să reveniți asupra deciziei de a reduce cu două clase (o clasă a IX-a liceu zi calificare Coafor stilist și o clasă a XI-a semetrul II seral, calificare tehnician desenator pentru instalații și construcții), planul de școlarizare propuse de liceul nostru pentru anul școlar 2019-2020.

Menționăm că ultima propunere a fost acceptată de către ISJ Tulcea, după alte negocieri verbale prin care s-a renunțat la o clasă de liceu zi, domeniul construcții, calificarea tehnician desenator pentru construcții și instalații (în ianuarie 2019). Faptul că s-a propus în final clasa pe domeniul Estetica și igiena corpului omenesc și nu cea de pe domeniul Construcții, a fost fondat pe ideea că în ultimii ani elevii de clasa a VIII nu au ales a se înscrie la liceu, pe acest domeniu, dar domeniul nou autorizat în martie 2018 este considerat a fi mai agreat de către elevii de clasa a VIII-a.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, vă rugăm:

Să ne sprijiniți în vederea aprobării planului de școlarizare în forma propusă inițial de către școală!

Vă mulțumim!“

 

 

În numele Consiliului profesoral al Liceului Tehnologic „Ion Mincu”

Director,

Prof. Gabriela Coculescu