Nereguli in laboratoarele medicale din Tulcea, descoperite in urma unui control efectuat de C.A.S.

foto arhiva

foto arhiva

Compartimentul Control din cadrul C.A.S. Tulcea, a efectuat în perioada 13.08.2015-20.08.2015 un control operativ la furnizorii de servicii medicale paraclinice- laboratoare medicale din judeţul Tulcea.

S-au verificat, la nivelul judeţului Tulcea, 5 laboratoare de analize medicale, respectiv SC Promedica SRL, SC Lab Clini SRL, SC Dentistry Center SRL, SC Mercury Diagnostics SRL, SC Sunmed SRL, aflate în contract cu CAS Tulcea şi s-au constatat următoarele:

În urma verificării s-a constatat faptul că două din laboratoare nu au respectat prevederile legale privind raportarea zilnică a c/v serviciilor medicale paraclinice efectuate, drept pentru care s-au aplicat sancţiuni constând în „avertisment scris”, conform prevederilor contractuale. Cei doi furnizori, sancţionaţi pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.6, al (2) din Anexa nr.18 şi art. 7 lit. e) şi j) din Anexa nr.21 a Ord nr. 388/186/2015 sunt SC DENTISTRY CENTER SRL şi SC MERCURY DIAGNOSTICS SRL.

Existenţa de modificări/ştersături/adăugiri pe biletele de trimitere raportate şi decontate de instituţia noastră pe lună anterioară efectuării controlului,
În timpul acţiuni de control operativ la verificarea modului de completare a formularelor privind biletele de trimitere paraclinice raportate aferente lunii iulie 2015 am constatat că la unii dintre furnizorii controlaţi au existat deficienţe, constând în modificări ale rubricilor obligatorii ale formularelor tipizate de bilete de trimitere paraclinice, unele dintre ele fiind asumate de medicii prescriptori prin semnătura şi parafa. La un singur furnizor s-a constatat faptul că modificările efectuate nu au fost certificate de medicul prescriptor, în acest sens aplicându-se laboratorului sancţiune cu „avertisment scris” şi recuperarea c/v analizei adăugate pe biletul de trimitere
Furnizorul de servicii medicale paraclinice SC SUNMED SRL nu a respectat prevederea legală privind completarea rubricii data prezentării, în conformitate cu Anexa 2, lit. C, Câmpul nr.6 şi 8, la Ordinul 868/542/2011, scriind eronat data programării, respectiv dată când s-au efectuat analizele medicale. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit f) şi j) din Anexa nr.21 a Ord nr. 388/186/2015, SC SUNMED SRL, a fost sancţionat cu avertisment scris.
La modul general, toţi furnizorii nu aveau completate rubricile obligatorii privind, codul de investigaţii, investigaţiile efectuate’’, iar pe versoul formularelor nu erau completate informaţiile privind data prezentarii-data programării, aceştia fiind sancţionaţi cu „avertisment scris” pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit f) din Anexa nr.21 a Ord nr. 388/186/2015 privind completarea corectă şi la zi a formularelor tipizate, cu regim special, utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Laboratoarele au început să primescă şi să rezolve investigaţiile paraclinice de laborator a căror contravaloare se suportă din cuantumul de 12% raportat la suma contractată cu CAŞ Tulcea defalcata pe luni.
SC PROMEDICA SRL a primit şi rezolvat în cursul lunii iulie 2015 un număr de 3 bilete de trimitere paraclinice pentru prevenţie. Furnizorul nu a respectat prevederea legală privind transmiterea la CAS Tulcea, a centralizatorului acestor bilete, odată cu raportarea serviciilor aferente lunii iulie 2015. Laboratorului i s-a aplicat sancţiune „avertisment scris” pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3, al (3) din Anexa nr.18 şi art.7 lit. e) şi j) din Anexa nr.21 a Ord nr. 388/186/2015.
Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă analize medicale de laborator în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, nu se completează întotdeauna de către medicii prescriptori codul de diagnostic corect 999, fiind utilizate şi alte coduri.
În acest sens, pentru furnizorii verificaţi, s-au dispus măsuri privind verificarea biletelor de trimitere de prevenţie, cu privire la completarea corectă a codului diagnostic de către medicii de familie, în conformitate cu prevederile legale.