ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 2018, ora 13:00,  în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

 ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 31 ianuarie 2018.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 16 februarie 2018.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 februarie 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, ALEEA TRIFOIULUI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 4. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa nefiscală.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului pentru realizarea investiţiei „Construire ansamblu de locuinţe pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, în regim de închiriere”, situat în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A şi B, înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe sub nr. 061/20.05.2014, la Consiliul Local Tulcea sub nr. 1582/29.04.2014, la Consiliul Judeţean Tulcea nr. 80/25.04.2014 şi la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea sub nr. 3578/29.04.2014.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 27mp, aflat în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada str. Babadag nr.158, bl.13 și vânzarea acestuia către Mergeani Gheorghe şi Mergeani Ecaterina.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 235 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Sălciilor nr.8 bis și vânzarea acestuia către Fundaţia Română “O Voce a Speranţei” şi Şcoala Postliceală sanitară  “Sfântu Luca”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 82 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Isaccei nr.115 și vânzarea acestuia către S.C. Trofiher S.R.L..
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 145 din  Inventarul  bunurilor  care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă bunului imobil ,,Infrastructură  de  acces  cheu  portuar”.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Elizeului, înregistrată la poziția 34 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 5.775 mp la 24.491 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 12. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 496 mp, situat în Tulcea, Aleea Merişor nr.2 şi concesionarea acestuia prin încredinţare directă către Bancpost S.A..
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 50 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.Victoriei nr.99, pentru amplasare semnal publicitar, tip Unipol.
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie a unor spaţii din cadrul Stadionului Delta, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Tineretului, nr. 2.
 15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 45 mp, situat în Tulcea, str. 14 Noiembrie (spate bl.S2) şi închirierea acestuia prin licitaţie pentru destinaţia de anexă depozitare pentru diverse activităţi.
 16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 154 mp, situat în Tulcea, str.Rosmarin FN, atribuirea acestuia în folosinţă gratuită, Parohiei “Sfântul Nicolae” şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbarea destinației fostului PT 26 în vederea amenajării unui așezământ social pentru copii”, strada Rosmarin FN, cu Regulamentul local de urbanism aferent.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1”, intravilan, T20, A288, N.C. 41568, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSOLIDARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ”, extravilan, strada Orizontului, nr. 31, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 250,00 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, ÎMPREJMUIRE ȘI PLATFORMĂ”, strada Viticulturii, nr.18, T67, A2035, N.C. 31837, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICE AUTO”, strada Isaccei, nr.111, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, strada Orizontului, nr. 280A, Tulcea.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE IMOBIL P+3 CU DESTINAȚIA DE SPAȚII COMERCIALE ȘI APARTAMENTE”, strada Bucovinei, nr. 21, Tulcea.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finală
  nr. 3707/07.02.2018 al Comisiei de selecţie şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea Transport Public S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administraţie al acestei societăţi.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
 25. Informare cu privire la activităţile desfăşurate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2017.
 26. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în anul 2017.
 27. Diverse.