PLANULUI DE ȘCOLARIZARE LA NIVELUL JUDEȚULUI TULCEA -pentru anul școlar 2018-2019

   Pentru nivelul preșcolar, învățământ preuniversitar de stat, s-a prognozat pentru anul școlar următor un număr de 5015 copii care vor frecventa o formă organizată de învățământ de masă.

   În cadrul celor 125 de unități de învățământ de stat care școlarizează nivelul preșcolar, numărul total al grupelor în care vor fi cuprinși acești copii este de 259, din care 189 vor funcționa ca grupe de program normal, iar 70 vor fi grupe cu program prelungit.

    

   Numărul estimat al elevilor ce vor fi cuprinși în cadrul nivelului de învățământ primar – zi, în anul școlar 2018-2019, este de 9412, distribuiți în 441 clase, din care 85.97 sunt clase pregătitoare, cu un efectiv aproximat la 1802 elevi.

   Au fost propuse la nivel de județ și 3 clase învățământ primar cu frecvență redusă, în vederea asigurării accesului la educație al persoanelor care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei și care nu au finalizat ciclul primar din cadrul învățământului obligatoriu.

   Nivel TOTAL CP Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
   Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
   Primar zi 441 9412 85.97 1802 85.32 1832 83.06 1807 94.07 1981 92.58 1990
   Din care simultan: 71 1152 12.97 200 15.32 261 15.06 268 15.07 221 12.58 202
   Primar FR 3 75 0 0 0 0 2.5 71 0 0 0.5 4
   Total                        

    

   În ceea ce privește învățământul gimnazial, la nivelul județului vom avea în jur de 359 de clase cu 7762 elevi, din care 351 clase/ 7603 elevi vor funcționa ca învățământ gimnazial de zi, iar restul de 8 clase/159 elevi vor fi organizate ca învățământ gimnazial cu frecvență redusă.

   Nivel TOTAL Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
   Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
   Gimnaziu zi 351 7603 90.74 2027 77.91 1631 88.6 1975 93.75 1970
   Din care simultan: 38 535 8.74 135 9.91 110 9.60 146 9.75 144
   Gimnaziu FR 8 159 2 43 2 40 2 33 2 43
   Total                    

    

   Pentru învățământul primar și gimnazial integrat, care funcționează în cadrul Liceului de Arte ”George Georgescu” Tulcea sunt proiectate 5 clase I-IV primar-muzică și 5 clase V-VIII gimnaziu muzică și arte plastice.

   Programul „A doua șansă”

               Pentru asigurarea educaţiei de bază pentru elevii, precum şi pentru persoanele care au părăsit temporar sistemul formal al educaţiei, în cadrul programului ”A doua șansă” au fost propuse formațiuni de studiu atât pentru nivelul primar4 clase cu 58 cursanți (din care 2 clase cu 26 cursanți organizate în cadrul Penitenciarului Tulcea), cât și pentru nivelul secundar inferior 7 clase cu un efectiv total de 98 cursanți (din care 1 clasă cu 15 cursanți pentru Penitenciar).

   Învățământul liceal

               Un număr de 1862 elevi au fost înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent.

   În urma analizei numărului de potențiali absolvenți de clasa a VIII-a, care doresc înscrierea pentru continuarea studiilor în județ, și luând în calcul numărul de 162 elevi care au optat să plece în alte județe, potrivit raportului din aplicația electronică SIIIR și 8 conform raportuluicătre I.S.J. Tulcea, consiliul de administrație al I.S.J. Tulcea a stabilit un număr de 62 de clase a IX-a.

   Pentru învățământul liceal, cifra de școlarizare propusă pe filiere, profiluri și domenii ale pregătirii de bază a însumat un număr de 44 de clase a IX-a liceu, învățământ cu frecvență zi, distribuite astfel: 20 clase – filieră teoretică, 19 clase – filieră tehnologică, 5 clase – filieră vocațională.

   FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE DOMENIUL PREGATIRII DE BAZĂ Propuneri  cl. a IX-a, LICEU zi
   Nr.cl. Nr. elevi
    TOTAL CL A IX-A ZI, din care:     44.0 1232
   1) Filiera teoretică, total, din care:     20.0 560
   profil real, total, din care:     10.0 280
     matematică-informatică   6.0 168
   ştiinţe ale naturii   4.0 112
   profil uman, total, din care:     10.0 280
     filologie   4.0 140
   ştiinţe sociale   5.0 140
   2) Filiera tehnologică, total, din care:     19.0 532
   profil tehnic, total, din care:     6.0 168
       Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1.0 28
       Electronică automatizări 1.0 28
       Mecanică 2.0 56
       Electric 1.0 28
       Electromecanică 1.0 28
   profil servicii, total, din care:     6.0 168
       Turism şi alimentaţie 2.0 56
   Comerţ 2.0 56
   Economic 2.0 56
   profil resurse naturale şi protecţia mediului, total, din care:     7.0 196
       Agricultură 2.0 56
   Industrie alimentară 2.0 56
   Protecţia mediului 3.0 84
   3) Filiera vocaţională, total, din care:     5.0 140
   Profil sportiv     1.0 28
   Profil teologic     1.0 28
   Profil  muzica     0.5 14
   Profil teatru     0.5 14
   Profil arte vizuale     1.0 28
   Profil pedagogic     1.0 28

    

   Pentru absolvenţii ciclului gimnazial din promoţiile anterioare, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care împlinesc vârsta de minimum 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare, au fost propuse 5 clase a IX-a – filieră tehnologică învățământ liceal cu frecvență seral și 1 clasă a IX-a învăţământ liceal cu frecvență redusă  – filieră teoretică.

   La clasa a XI-a învăţământ liceal tehnologic cu frecvență seral ciclul superior au fost propuse 8 clase, din care 5 pe profil Tehnic, 1 clasă profil Servicii și 2 clase profilul Resurse naturale şi protecţia mediului. Propunerea acestor clase vine în sprijinul asigurării posibilităților de finalizare a ciclului superior al liceului de către absolvenţii de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolvenţii de stagii de pregătire practică, absolvenţii învăţământului profesional din seria curentă şi seriile anterioare, absolvenţi ai anului de completare.