Poliţia de Frontieră recrutează candidaţi

I. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin Garda de Coastă, recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, astfel:

1. Pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Domeniul de licenţă „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare „ordine şi siguranţă publică”, specializarea „poliţie de frontieră”, cu durate de 3 ani (180 credite transferabile”, învăţământ cu frecvenţă:

– 60 locuri (55 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi 5 Direcţia Generală de Paşapoarte), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi.

            2. Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ cu frecvenţă:

            – 80 locuri (70 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 5 Inspectoratul General pentru Imigrări şi 5 Direcţia Generală de Paşapoarte), din care 3 locuri pentru romi şi 2 loc uri pentru alte minorităţi.

            3. Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, învăţământ postliceal (maiştri militari), cu durata de 2 ani, învăţământ cu frecvenţă:

            – 1 loc specializarea auto.

            4. Pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – domeniul de licenţă „inginerie marină şi navigaţie”, învăţământ cu frecevenţă:

            – 2 locuri specializarea „navigaţie, hidrografie şi echipamente navale”.

            5. Pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal (maiştri militari),, învăţământ cu frecvenţă:

            – 3 locuri specializarea „motoare şi instalaţii electrice navale”.

 

II. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin Garda de Coastă, recrutează, de asemenea, candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, astfel:

 

  1. 1.    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, învăţământ cu frecevenţă, cu următoarele domenii de licenţă:

–       „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, domeniul „managementul sistemelor de comunicaţii militare” – specialitatea militară „Comunicaţii şi informatică” – 10 locuri,

–       „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, domeniul „managementul economico-financiar” – specialitatea militară „Finanţe Contabilitate” – 29 locuri,

–       „ştiinţe administrative”, domeniul „administraţie publică”, specialitatea militară „Intendenţă” – 6 locuri.

 

2. Academia Tehnică Militară Bucureşti, învăţământ cu frecvenţă, cu următoarele domenii de licenţă:

Inginerie de armament, rachete şi muniţii”, specialitatea militară „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”– 4 locuri;

– „Inginerie geodezică”, specialitatea militară „Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice” – 1 loc,

– „Inginerie genistică” – specialitatea militară „Sisteme de baraje de mine, distrugeri şi mascare” – 3 locuri,

– „Ingineria autovehiculelor”, specialitatea militară „Blindate, automobile şi tractoare” – 6 locuri,

– „Inginerie Civilă”, specialitatea militară „Construcţii şi fortificaţii” – 7 locuri,

– „Inginerie electronică şi comunicaţii”, specialitatea militară „Echipamente şi sisteme electronice militare” – 7 locuri,

– Inginerie electronică şi comunicaţii”, specialitatea militară „Transmisiuni” – 17 locuri,

– „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, specialitatea militară „Calculatoare şi sisteme inforamtice pentru apărare şi securitate naţională” – 27 locuri.

 

3. Institutul Medico–Militar Bucureşti, învăţământ cu frecvenţă, cu domeniul de licenţă „Sănătate” – specializarea „medicină generală” – 15 locuri.

 

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învăţământ postliceal, învăţământ cu frecvenţă,, cu următoarele specializări:

– „Armament şi instalaţii de lansare” – 5 locuri;

– „Tehnică de comunicaţii” – 11 locuri;

–  „Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii” – 21 locuri:

– „Construcţii” – 1 loc.

 

Condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi:

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic, aptitudinea se constată de structurile de specialitate M.A.I.,

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului,

– să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, pentru forma de învăţământ zi, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale,

– să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile. În cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră specializarea marină înălţimea candidaţilor trebuie sa fie de minimum 1,60 m

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege,

– să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau oganizaţii cu caracter politic.

 

Înscrierea candidaţilor se face:

până la data de 29.05.2015 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I.;

până la data de 07.08.2015 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt:

12.06.2015 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învătamânt ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I.;

14.08.2015 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere, sunt următoarele:

19.07 – 02.08.2015 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti;

05.09 – 13.09.2015 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie/concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26060, 26061, 26078 sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240534181, int. 26026, 26190.

 

Pentru alte informaţii suplimentare se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate şi anume www.academiadepolitie.ro, www.politiadefrontiera.ro sau www.avramiancu.ro

 

 

Purtător de cuvânt al