Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială

În conformitate cu atribuţiile ce-i revin din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a întocmit Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării forţei de muncă.

Acest program este parte integrantă a Programului naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018 al ANOFM, care, la rândul său, are ca baze de proiecţie obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare şi incluziune socială, precum şi rezultatele obţinute în urma implementării Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială din anul 2017, conform Legii nr.76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018 sunt:

– asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate;

– stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care este șomer în accepțiunea Legii nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  1. a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
  2. b) are dizabilităţi
  3. c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea;
  4. d) are copii în întreţinere;
  5. e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  6. f) este victimă a traficului de persoane.

Obiectivele prevăzute în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018 se pot atinge prin acţiuni de tipul: identificarea angajatorilor de inserţie, informarea angajatorilor cu privire la facilităţile acordate prin lege în cazul angajării tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, informarea tinerilor aflaţi în unităţi de ocrotire socială despre serviciile oferite conform legii, precum şi oportunităţile de angajare a acestora după părăsirea sistemului de protecţie a copilului.

Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială se va acţiona, pentru facilitarea accesului la un loc de muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri:

– asigurarea de servicii de mediere, precum şi organizarea de burse ale locurilor de muncă speciale, după caz;

– oferirea de servicii de consiliere profesională constând în furnizarea de informaţii cu privire la piaţa muncii (locuri de muncă vacante, domenii, meserii), informaţii privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă, prezentarea posibilităţilor de participare la cursuri de formare profesională, inclusiv prin profilare care asigură încadrarea într-un nivel de ocupabilitate, conform legii. În funcție de nivelul de ocupabilitate, fiecărui țânăr, i se stabilesc serviciile/ măsurile cele mai potrivite pentru creșterea șanselor de ocupare;

– cuprinderea în cursuri de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii în concordanţă cu cerinţele şi perspectiva pe plan local a tinerilor în vederea ocupării;

– subvenţionarea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale prin acordarea lunară a unei sume egale cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la data expirării contractului de solidaritate sau 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, angajatorii de inserţie menţin raporturile de muncă cu tinerii, pe o perioadă nu mai mare de 2 ani.

În vederea integrării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, sunt prevăzute activităţi de informare şi promovare a acestor categorii de tineri în rândul angajatorilor prin acţiuni de tipul:

– interacţiune directă cu angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante;

– diseminarea informaţiilor privind avantajelor încadrării în muncă a acestor categorii de persoane, precum şi promovarea prevederilor legale ce vizează încadrarea.

La nivelul judetului Tulcea, in anul 2018, sunt prognozate a fi încheiate contracte de solidaritate pentru un număr de 15 persoane ce urmeaza a fi ocupate. Pana la aceasta data s-au incheiat contracte de solidaritate cu 5 persoane, din care 4 tineri aflati in dificultate, s-au inacadrat la angajatori de insertie, angajatori care beneficiaza de subventie.

La stabilirea indicatorilor din program s-au avut în vedere următoarele criterii principale: numărul de persoane marginalizate social aflate în evidenţa agenţiilor, dezvoltarea economică a judeţului şi posibilităţile reale de absorbţie pe piaţa forţei de muncă a persoanelor considerate ca eligibile conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.