Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Spitalul Județean de Urgență Tulcea, la inițiativa consilierilor PSD

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă
ordinară publică pentru data de 31 martie 2020, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe
„Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Tulcea din data de 20 februarie 2020.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 18 martie 2020.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Tulcea pe anul 2020.
– inițiatori consilierii locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin
Cezar-George, Suhov Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia
4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Spitalul Județean de
Urgență Tulcea în vederea creșterii calității serviciilor medicale la nivelul comunității locale.
– inițiatori consilierii locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin
Cezar-George, Suhov Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de plată, prevăzute în contractele
de concesiune, închiriere, parcări de reședință încheiate de Consiliul Local al Municipiului
Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu cu scadență în perioada stării de
urgență, până la data de 30.06.2020.
– inițiator consilier local, Luca Andaluzia

7. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2019-2020, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și
fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de
asistență socială.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
9. Proiect de hotărâre hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și
fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de
asistență social.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul,
depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor rezultate din construcții și demolări
din municipiul Tulcea pentru persoane fizice și juridice în cantități mai mici sau egale cu 1 tonă
și mai mari de 1 tonă.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE LTE SISTEM RUTIER STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în
suprafaţǎ de 2.053,21 mp, identificat cu numărul cadastral 43237, carte funciară
nr. 43237, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Prislav, nr. 173 și vânzarea
acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea BYA
INVEST S.R.L..
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în
suprafaţǎ de 1.906 mp, identificat cu numărul cadastral 45520, carte funciară nr. 45520,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 2, colț cu
str. Grigore Antipa FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin
negociere directǎ către societatea Complex Delta S.R.L.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în
suprafaţǎ de 2.904 mp, identificat cu numărul cadastral 40431, carte funciară nr. 40431,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Atelierelor nr. 5A, fostă
str. Prislav FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere
directǎ către societatea PRONAUTICA S.R.L.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
3
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1870 mp – lotul nr. 2, situat
în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40303, număr cadastral
40303 și darea acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru
realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1870 mp – lotul nr. 3, situat
în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40304, număr cadastral
40304 și darea acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru
realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 3037 mp – lotul nr. 5, situat
în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40306, număr cadastral
40306 și darea acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru
realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 134 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mahmudiei nr. FN, în
vederea înscrierii în cartea funciară.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a
terenului în suprafață de 41.863,97 mp, situat în Tulcea, zona urbană Vărărie Tulcea, cu
destinația de depozit închis de deșeuri nepericuloase și atribuirea acestuia în administrare
societății Servicii Publice S.A. Tulcea, pentru monitorizarea postînchidere a depozitului.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE
LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, extravilan, T
23, P 355, număr cadastral 5951/4, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și
introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “B.D.”, a suprafeţei de 1.667
mp.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE
SPAȚIU COMERCIAL RESTAURANT «CASA DOBROGEANĂ»”, intravilan municipiul
Tulcea, strada Isaccei, nr. 125, număr cadastral 39213, Tulcea și a Regulamentului Local de
Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE
FERMĂ VACI – GRAJD, PLATFORMĂ GUNOI, BAZIN DEJECȚII, FÂNARE, HALĂ
PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT”,
extravilan, T 33 P 662 – N.C. 42312, T 33 P 651 – N.C. 42206, T 33 P 660 – N.C. 42244, T 33
P 653 – N.C. 42200, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în
intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “AGRO ZOO FANTASIFARM”, a suprafeţei
de 31.000 mp.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
4
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE
TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, intravilan, strada Isaccei,
F.N., T 20, A 288, lot 2 – număr cadastral 43795 și lot 3 – număr cadastral 43796, Tulcea și a
Regulamentului Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 108/30.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan municipiul Tulcea, T43/1000, P 652,
număr cadastral 35459, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în
intravilanul municipiului Tulcea, ca trup izolat „FM-EVMAN” a suprafeței de 5.770,00 mp.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind amplasarea și
autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Tulcea”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
26. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tulcea ca membru afiliat la
Bursa Română de Mărfuri S.A. și acordarea unui mandat Primarului Municipiului Tulcea, dr.
ing. Hogea Constantin, să reprezinte Municipiul Tulcea în relaţiile contractuale ce derivă din
aceasta.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al
Municipiului Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
28. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând reprezentanții Consiliului
Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 231/31.10.2019 și prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2019.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență și
Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 87 din
29.03.2018.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în
anul 2019.
31. Diverse