Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Senatorul tulcean Trifon Belacurencu a pregătit deja un prim proiect de lege în noul mandat, proiect ce va veni, odată transformat în lege, în...
Trifon Belacurencu

Trifon Belacurencu

Senatorul tulcean Trifon Belacurencu a pregătit deja un prim proiect de lege în noul mandat, proiect ce va veni, odată transformat în lege, în ajutorul tinerelor familii.
„Pe 19 decembrie 2012 mi-am început noul mandat de senator în cadrul Senatului României, acest mandat a fost câştigat datorită încrederii pe care mi-aţi acordat-o la vot.
În acest sens am decis să fac ceea ce am făcut şi în mandatul trecut, propuneri legislative în interesul cetăţenilor din judeţul Tulcea.
Prima propunere legislativă, pe care o voi înregistra la biroul permanent, este de fapt o continuare a unei alte propuneri legislative pe care cu greu am reuşit să o trec în mandatul trecut şi se referă la trecerea unor terenuri la consiliile locale pentru a putea fi acordate tinerilor familii pentru construcţia de case “spune senatorul Belacurencu.

EXPUNERE DE MOTIVE

În perioada 1975 – 1977, în localităţile Crişan şi Gorgova din Delta Dunării, afectate grav de inundaţiile din anii 1970 – 1975, s-au construit platforme îndiguite în scopul strămutării locuinţelor afectate.
Deoarece Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea localităţilor prevedea construcţii pentru locuinţe P+1, iar locuitorii nu şi-au putut permite investiţii atât de mari, prin deciziile nr. 82/1978 şi 83/1978 ale Consiliului Popular Judeţean Tulcea şi prin ordinele nr. 34/T/1974, 138/T/1978, 139/T/1979 emise de Ministerul Agriculturii, platformele construite au fost trecute în administrarea C.N. Apele Române S.A.

După anul 1990 prin lucrările de protecţie a localităţilor împotriva inundaţiilor şi îndiguirea perimetrală a intravilanelor, aceste platforme au fost incluse în incintele îndiguite, conform Planurilor Urbanistice Generale, fără a mai răspunde în prezent scopului pentru care au fost executate.

Având în vedere că intravilanul localităţilor nu mai poate fi extins, din cauza îndiguirii perimetrale, Consiliile locale nu mai au posibilitatea de a acorda tinerelor familii loturi pentru construcţia de case.

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au adoptat Hotărâri, prin care şi-au dat acordul privind preluarea platformelor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea-Litoral-Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, în domeniul public al comunelor şi în administrarea Consiliilor locale ale acestora.
De asemenea, pe fondul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările şi completările ulterioare şi în considerarea faptului că aceste imobile nu se află în categoria de amenajări cu folosinţă complexă, Administraţia Bazinelor de Apa Dobrogea-Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, prin adresa nr.398/06.02.2006, şi-a exprimat acordul privind această transmitere.
S-a solicitat şi Consiliului de Conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române” să aprobe trecerea platformelor către autorităţile locale ale celor două comune din judeţul Tulcea.
Precizăm că imobilele ce urmează a fi transmise nu fac obiectul unor cereri de restituire a dreptului de proprietate private sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Având în vedere scopul pentru care au fost construite aceste platforme, solicitările sosite de la locuitori de a construi locuinţe, precum şi imposibilitatea Consiliilor locale de a dispune în condiţiile legii de aceste terenuri, se propune trecerea acestor suprafeţe de teren, înregistrate ca platforme de apărare împotriva inundaţiilor, din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea.

Ca soluţie tehnică facem următoarele propuneri:

A) În localitatea Crişan este construită o platformă în suprafaţă de 11 ha. În partea opusă braţului Sulina, în vecinătatea gropii de împrumut este necesară o suprafaţă lată de 4 m pentru circulaţia utilajelor de întreţinere a digului de contur (0,82 ha). Se propune transferul suprafeţei de 10,18 ha.

B) În localitatea Gorgova, comună Maliuc, este construită o platformă în suprafaţă de 3,0 ha. În partea opusă braţului Sulina, în vecinătatea canalului de legătură şi a gropii de împrumut, este necesară o suprafaţă de 0,28 ha (lată de 4 m) pentru circulaţia utilajelor de întreţinere a digului de contur (Legea nr.107/1996, anexa nr.2, pct. d). Se propune transferul suprafeţei de 2,72 ha.

Luând în considerare faptul că bunurile menţionate se încadrează în categoria bunurilor aflate în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale „Apele Române” potrivit prevederilor din anexa nr. 2 la O.U.G. nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.404/2003 cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea dreptului de administrare se poate realiza doar printr-un act normativ cu putere de lege.

LEGE

Privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
Art. 1 – Se aprobă trecerea unor suprafeţe de teren, înregistrate ca platforme de apărare împotriva inundaţiilor, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Datele de identificare ale terenurilor respective sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenţa lege.
Art. 2 – Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei legi.