PROIECTE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI LOCAL

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în
şedinţă ordinară publică pentru data de 30 mai 2019, ora 13:00, ce va avea loc în sala de
şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea
ordine de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019.
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 08 mai 2019.
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 20 mai 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
pentru anul 2018, trimestrul IV.
7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini
Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și
administrează unități de asistență social.
8. Proiect de h
9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu
Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, în vederea realizării proiectelor „Boxul
feminin – Sănătate, Forţă şi Eleganţă” şi „Pregătire centralizată şi participare la Cupa
României şi Campionatul Naţional de Maraton 2019”.
10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării
proiectului “Parcul arheologic Aegyssus V”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS
125442 și a cheltuielilor legate de proiect.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție
de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific
3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de
parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții
publice ocazionale.
13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,
începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str.
Gloriei, nr. 11, proprietatea contribuabililor Leat Rodica şi Alexe Ştefan-Constantin, ca
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale la bugetul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea,
de la suma de 5.000lei/an la suma de 30.000 lei/an.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului nr. 29865/05.10.2005
privind ”Delegarea prin concesiune a activității de înființare și administrare a unui
depozit ecologic în Municipiul Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului
de deșeuri existent al Municipiului Tulcea”, încheiat cu societatea ECOREC S.A..
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în
suprafaţǎ de 270 mp, identificat cu numărul cadastral 32191, carte funciară nr. 32191,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, strada Libertății, nr. 101 și
vânzarea acestuia prin negociere directǎ către Uniunea Armenilor din România.
17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului
Tulcea a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, situat în Tulcea, str. Babadag, bl. B2, sc. D,
parter și a terenului în suprafaţă de 8,85 mp, situat în Tulcea, str. Babadag, bl. 6, sc. B,
parter, aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, care au altă destinație decât cea de
locuință.
18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului
Tulcea a terenului în suprafaţă de 260 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Elena
Doamna nr. 10, a terenului în suprafață de 71,10 mp, situat în municipiul Tulcea,
str. Constructorilor lângă Bl. Z10, a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în
municipiul Tulcea, str. Macului nr. 9, în vederea înregistrării în cartea funciară.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
”RENOVARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1”, intravilan, strada
Malcoci, nr. 38, număr cadastral 42241, Tulcea.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
”EXTINDERE LOCUINȚĂ AMPLASARE CHIOȘC, CONSTRUIRE GRUP
SANITAR, COPERTINĂ”, intravilan, zona Baltag, T36, P 729, număr cadastral 38599,
Tulcea.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan municipiul Tulcea, T 43/1000, P
652, număr cadastral 35459, Tulcea, Regulamentul Local de Urbanism aferent și
introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat ”FM – EVMAN” a
suprafeţei de 5.770,00 mp.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi
selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi
pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în
Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local.
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 4 la
Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi
pe raza municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale
structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din
26.11.2018.
25. Raport de activitate al Societății Energoterm S.A. pentru anul 2018.
26. Raport de activitate al Compartimentului Asociații de Proprietari/Direcția
Administrație Publică Locală/Primăria Municipiului Tulcea în perioada
01.01.- 30.04.2019.
27. Diverse