Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Proiectul de un miliard de euro pentru Delta Dunării, aprobat de Comisia Europeană ! Proiectul de un miliard de euro pentru Delta Dunării, aprobat de Comisia Europeană !
Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu : „Este un efort al administrației publice județene, care a beneficiat de întreg suportul Guvernului României. Îi mulțumesc, pe... Proiectul de un miliard de euro pentru Delta Dunării, aprobat de Comisia Europeană !

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu : „Este un efort al administrației publice județene, care a beneficiat de întreg suportul Guvernului României. Îi mulțumesc, pe această cale, premierului Victor Ponta, care a arătat că este aproape de tulceni“.

În această săptămână a fost semnat Acordul de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană, prin care se asigură fondurile necesare celor mai importante investiții ce urmează a fi derulate în România în următoarea perioadă de programare.

Felicit Guvernul României pentru semnarea acestui Acord de Parteneriat, care asigură sprijin în vederea finanțării obiectivelor de investiții care urmează a ridica standardul de viață al tuturor românilor“, a declarat președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu.

Articolul 1122 din acest Acord se stipulează că „ (…) România va folosi instrumentul ITI cu prioritate în cadrul Rezervației  Biosferei Delta Dunării (…) Strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat, de asemenea, cu expertiza Băncii Mondiale, care va include intervențiile propuse și mecanismele de punere în aplicare (…)“.

Este o veste foarte bună pentru județul Tulcea și pentru tulceni, spune președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Este un efort al administrației publice județene, care a beneficiat de întreg suportul Guvernului României. Îi mulțumesc, pe această cale, premierului Victor Ponta, care a arătat, încă o dată, că este aproape de tulceni, că înțelege statutul Rezervației Deltei Dunării, că înțelege necesitățile oamenilor din această zonă a României. Fără susținerea deplină și permanentă a premierului Ponta acest deziderat nu ar fi putut deveni realitate“, spune președintele Teodorescu.

Conform Acordului, în perioada de programare 2014-2020 România va beneficia de fonduri în valoare totală de aproximativ 43 de miliarde de euro.

 

Extras din Acordul de Parteneriat :

 

1119.Pentru a asigura o bună elaborare și coordonare a strategiei  „Investiții Teritoriale Integrate“ (ITI) Delta Dunării, un grup de lucru inter-ministerial a fost constituit la nivelul  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publică. Toate părțile interesate de la nivel local, regional și central vor fi implicate. Principala atribuție va fi elaborarea strategiei, dar și  analizarea posibilelor suprapuneri, sinergii și complementarități între strategia ITI Delta Dunării și alte strategii teritoriale. Acest grup va fi parte a mecanismului de coordonare instituțională, propus pentru următoarea perioadă de programare, după cum se detaliază  în capitolul 2.1 (Nivelul 3 – Grupuri de Lucru Funcționale).

 

1120.Complementaritatea  GAL-ului și FLAG –ului  cu strategiile teritoriale va fi asigurată avându-se  în vedere că strategiile teritoriale locale elaborate de către GAL-uri și FLAG pot identifica proiecte care pot fi finanțate din diverse fonduri, dar în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și al Fondului de Pescuit (EMFF) finanțarea acțiuni / operațiuni se va face numai dintr-un singur fond. În acest sens, coordonarea strategiilor va fi asigurată prin intermediul grupurilor de lucru constituite din  părțile interesate relevante, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene (MEF), o dată cu  instituirea unui mecanism adecvat de coordonare și cooperare la nivel de viitoarele programe operaționale. Pentru  a asigura coerența și calitatea strategiilor de dezvoltare locală pentru zonele urbane sau rurale, se va  furniza suport de pregătire  prin intermediul viitorului program operațional.

 

3.1.2. Investiții teritoriale integrate (ITI)

1121. Investiții Teritoriale Integrate (ITI), va utiliza abordarea bazată pe loc, stimulând dezvoltarea integrată și cooperarea trans-sectorială la nivel sub-regional, ceea ce duce la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local, ) și evitarea finanțării proiectelor divergente sau disparate. ITI este un instrument de promovare a utilizării integrate a fondurilor și are potențialul de a determina  un rezultat global mai bun la aceeași cantitate de investiții publice.

 

1122.România va folosi instrumentul ITI cu prioritate în cadrul Rezervației  Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic, cu caracteristici foarte speciale: populație rară și izolată, specializare economică și vulnerabilitate, accesul limitat la servicii, etc); elaborarea strategiei integrate pentru această zonă a început cu expertiza Băncii Mondiale  împreună cu autoritățile locale competente. Strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat, de asemenea, cu expertiza Băncii Mondiale, care va include intervențiile propuse și mecanismele de punere în aplicare, cu utilizarea tuturor Fondurilor Structurale Europene de Investiții ESIF (Fondul European de Dezvoltare Regională, Ministerul Fondurilor Europene,  ​​Fondul European Agricol și de Dezvoltare Rurală, Fondul European  pentru Pescuit, Fondul de Coeziune).

1123. Primul pas pentru elaborarea Strategiei  Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, Raportul de Diagnostic, identifică următoarele provocări principale pentru dezvoltare în zona Deltei Dunării:

–         Dezvoltarea economică sustenabilă presupune acces la piețe, infrastructură, forță de muncă și beneficii financiare, toate oarecum limitate în zona Deltei Dunării

–         Nevoia unui turism bazat pe turism, a unui management a destinațiilor, de dezvoltare a unui set de obiective turistice din regiune și a unor investiții în infrastructură

–         Pescuitul comercial este important pentru asigurarea locurilor de muncă, iar pescuitul recreațional are potențial de dezvoltare

–         Agricultura va rămâne principala ocupație (și sursă de venit) pentru populația din mediul rural din Delta Dunării

–         Accesibilitatea scăzută a cauzat probleme semnificative în procesul de ridicare a standardului de viață pentru localnicii din inima Deltei, atât în ceea ce privește sistemul de sănătate sau de educație, cât și atunci când discutăm despre asigurarea serviciilor publice elementare

–         Mediul înconjurător asigură principalele mijloace de trai și  oportunități economice de dezvoltare (pescuit și turism bazat pe natură)

–         Ca urmare a eforturilor depuse, biodiversitatea este menținută la un nivel extins, dar se înregistrează anumite probleme legate de sistemele ecologice

–         Structura instituțională creată pentru managerirea teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării este complexă și nu foarte bine coordonată, fapt care ar putea zădărnici eforturile de conservare

1124. Fondurile ESI vor juca un rol important în îndeplinirea rezultatelor așteptate ale strategiei integrate pentru zona Deltei Dunării și a programelor 2014-2020. Contribuția fiecărui  program, tipurile de proiecte și alocările finale se va stabili o dată  ce va fi finalizată strategia pentru Delta Dunării .

1125. O serie de proiecte sunt deja în curs de elaborare și alte proiecte vor urma să fie incluse în  pachetul integrat de proiecte pe parcursul anului 2015.

1126. Coordonarea strategică a fondurilor Investiţiilor Structurale Europene (ESI) 2014-2020 va fi asigurată prin intermediul Comitetului de Supraveghere al  Managementului Acordului de Parteneriat . Două niveluri ulterioare de coordonare,   sub-comitetele de supraveghere tematică și grupurile de lucru funcționale, vor sprijini activitățile MPASC (a se vedea capitolul 2.1).

1127. Grupul de lucru funcțional  ITI va asigura o coordonare puternică între toți partenerii implicați în punerea în aplicare a ITI Delta Dunarii printr-un mecanism de coordonare instituțională. Ministerul Fondurilor Europene va asigura o comunicare eficientă , ca unic punct de contact între toți partenerii implicați în punerea în aplicare a mecanismului  ITI prin intermediul unui secretariat permanent. În plus, este avut  în vedere pentru a asigura coordonarea implementării proiectelor ITI. În acest sens, principalele ministere implicate în coordonarea și gestionarea fondurilor ESI 2014 ¬ 2020 au încheiat un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -ITI Delta Dunării, pe baza unui protocol de colaborare interinstituțională. Protocolul va fi parte din  Strategia Integrată  de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care va fie asumată de către Guvernul român. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ITI Delta Dunării va prioritiza proiectele relevante pentru strategia integrată , având   un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în  sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele. În acest sens, ministerele vor atribui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară responsabilități specifice corespunzătoare ciclului de proiecte. La nivelul fiecărei Autorități de Management proiectele ITI vor urma procedura generală a fiecărui program operațional.