RADIOGRAFIA SITUAŢIEI PERSONALULUI DIDACTIC DIN JUDEŢUL TULCEA ESTE ÎNGRIJORĂTOARE

   isj3În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic, încheiate cu şedinţele publice de repartizare din septembrie, toate unităţile de învăţământ din judeţ au fost încadrate cu personal didactic începând cu data de 1 septembrie 2015. Situaţia încadrării cu personal pentru anul şcolar 2015-2016, se prezintă astfel:
   Numărul de posturi în anul şcolar 2015-2016 este de 3642 (cu finanţare prin consiliile locale – 3497 şi consiliile judeţene- 140) şi 123,5 norme cu finanţare MEC, total 3765,5 norme.

   Distribuirea posturilor didactice pe categorii de personal şi pe mediu:

   isj1

    

   Se observă că:
   – Numărul de norme ocupate de titulari în mediu rural este de 31,3 % din numărul de norme ocupate de titulari
   – Numarul de norme ocupate cu suplinitori calificaţi în mediu rural este de 40,66 % din numărul de norme ocupate cu suplinitori calificaţi
   – Numărul normelor ocupate cu suplinitori necalificaţi din mediu rural este de 77,41% din numărul total de norme ocupate cu suplinitori necalificaţi.

   Asigurarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic calificat la toate disciplinele pentru acoperirea posturilor / catedrelor vacante / rezervate, a orelor din judeţ
   În anul şcolar 2015-2016 numărul de norme încadrate cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului este de 3.59 %.
   Disciplinele cele mai deficitare în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic calificat, la nivelul judeţului, rămân: matematica, limbile moderne, fizica, chimie, muzica instrumentală specializată.
   Cea mai grea problemă şi care nu poate fi rezolvată se datorează numărului mic de ore/ clasă la majoritatea disciplinelor ( 1-2 la istorie, geografie, educaţie tehnologică, 1 oră la educaţie plastică, educaţie muzicală, chiar şi câte 2 ore sunt puţine având în vedere că marea majoritate a şcolilor are un singur rând de clase. În consecinţă chiar dacă un cadru didactic este calificat la istorie ( 5 ore/săpt. istorie + 2 ore/săpt. cultură civică) asta înseamnă că pentru a putea preda 18 ore trebuie să mai predea necalificat încă 11 ore, deci chiar mai mult de jumătate sau cadrele didactice sunt nevoite să predea mai două, trei sau chiar patru școli. Din această cauză situația în mediu rural este mai gravă decât în mediu urban, deși situația se înrăutățește pe an ce trece și în mediu urban.
   Din cauza necesității încadrării în costul per elev si a scăderii numărului copiilor există la nivelul județului chiar și școli cu câte o clasă în simultan la nivel primar care cuprinde toate cele cinci nivele de învățământ, respectiv la nivel gimnazial cuprinzând toate cele patru nivele de învățământ.
   Faţă de anul şcolar anterior se constată o menținere a numărului de posturi ocupate cu pensionari și asociați.

   Încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic de conducere în anul şcolar 2015-2016

   La începutul anului şcolar 2015-2016 am procedat la asigurarea tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personal de conducere, respectiv directori şi directori adjuncţi, conform normelor metodologice MECȘ).
   Cele 81 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, sunt încadrate cu directori numiţi prin detaşare în interesul învăţământului şi 22 directori adjuncţi, în acelaşi regim. Cauza numirii directorilor cu detaşare o constituie faptul că nu s-a organizat concurs pentru ocuparea acestor funcţii (din 2008).
   În scopul identificării cadrelor didactice compatibile, s-au analizat fişele de încadrare ale unităţilor, s-au purtat discuţii cu primarii localităţilor respective, iar în baza CV-ului şi a acordului scris ale persoanelor identificate, Consiliul de administraţie al I.S.J. Tulcea, cu participarea reprezentanţilor sindicatelor, a procedat la numirea în funcţie cu detaşare în interesul învăţământului.
   Deşi, în majoritate directorii numiţi îndeplinesc condiţiile impuse de metodologia aferentă, există şi unităţi şcolare, la conducerea cărora, am fost nevoiţi să numim cadre didactice netitulare sau cu gradul didactic definitiv, deoarece încadrarea deficitară nu ne-a permis altă soluţie.
   Numirea cu detaşare a directorilor/directorilor adjuncţi, pentru acest an şcolar, s-a realizat conform precizărilor MECȘ, astfel încât, orele rămase în urma stabilirii normei obligatorii pentru persoanele numite, au putut fi distribuite, în şedinţele publice, altor cadre didactice, conform calendarului aferent Metodologiei mişcării personalului didactic.
   În vederea asigurării calităţii actului managerial, în colaborare cu Casa Corpului Didactic, organizăm cursuri de formare în management educaţional şi instituţional, având ca grup ţintă directori nou numiţi sau cu activitate deficitară în perioada anterioară.

   Încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal de conducere

   Situaţia încadrării cu personal de conducere, pe tipuri de unităţi de învăţământ şi mediu de rezidenţă, se prezintă astfel:

   isj2

    

   Se adaugă numirea, cu detaşare, a 3 cadre didactice titulare, în calitate de directori la unităţi cu activităţi extraşcolare (1 director Palatul Copiilor Tulcea, 1 director Clubul Elevilor Măcin, 1 director Clubul Sportiv Şcolar Tulcea) şi 1 director la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea.
   In baza metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educației, în anul 2013, s-a constituit Corpul naţional de experţi în management educaţional. În urma derulării a 9 sesiuni de selecţie, 214 cadre didactice din judeţul Tulcea au dobândit această calitate. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, apartenenţa la acest organism este o condiţie pentru ocuparea, prin concurs, a unei funcţii de conducere, îndrumare şi control în învăţământ. Dintre cele 107 cadre didactice numite în funcţii de conducere, 79 au calitatea de membru în Corpul naţional de experţi în management educaţional.