RAPORT: CE NEREGULI A CONSTATAT CAMERA DE CONTURI ÎN PRIMĂRIILE TULCENE

În anul 2017, Camera de Conturi Tulcea a realizat un număr de 21 acțiuni de audit financiar, în aceste acțiuni fiind cuprinse un număr de 19 unități administrativ teritoriale, precum și 32 instituții publice subordonate ale căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetelor locale (două prin misiuni de audit distincte și 30 în cadrul misiunilor de audit desfășurate la ordonatorii principali de credite).
Grupate pe structura obiectivelor urmărite în acțiunile de verificare, principalele abateri constatate au fost următoarele:
A) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat;
– Nerespectarea obligaţiei ordonatorilor principali de credite de a prezenta în şedinţă publică, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, inclusiv bugetului împrumuturilor interne şi externe, la U.A.T. Orașul Babadag. – Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligativității publicării în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice a proiectului de buget local, la U.A.T. Comună Casimcea. – Fundamentarea eronată a prevederilor bugetare la Cheltuieli de capital, respectiv fără a se ține cont de achizițiile înscrise în Programul de achiziții anual, la U.A.T. Comunele Mihail Kogălniceanu, Murighiol și Turcoaia și la Școala Gimnazială Turcoaia.
– Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, la U.A.T. Comunele Casimcea și Murighiol. Ca aspect relevant la acest obiectiv, se cuvine a menționa faptul că unii ordonatori de credite, deși au aprobat Programul anual al achizițiilor publice în care au înscris achiziția unor bunuri care, prin valoarea lor, reprezentau mijloace fixe, la fundamentarea bugetului local nu au corelat prevederile acestui program cu creditele bugetare aprobate la Cheltuieli de capital. Ulterior, bunurile respective (sisteme de supraveghere video, centrală termică, complex joacă pentru copii, peridoc, programe informatice, etc.), au fost achiziționate și plătite de la Bunuri și servicii și au fost înregistrate eronat ori ca obiecte de inventar, ori direct pe cheltuielile entităților auditate. B) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;
– Neconducerea evidentei contabile conform principiilor contabilității pe bază de angajamente și prevalentei economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) – U.A.T. Orașul Măcin 604 mii lei;
– Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public său privat al U.A.T.: – neevaluarea și neînregistrarea unor suprafețe de teren și altor active din patrimoniul public și privat – U.A.T. Comuna Baia 1913 ha, U.A.T. Comuna Casimcea 2 ha și un apartament, U.A.T. Comuna Sarichioi 104 ha, Școlile Gimnaziale din Casimcea 32 ha, Ceamurlia de Jos 16 ha, Mihail Kogălniceanu 29 ha și Murighiol 20 ha; – neînregistrarea sistemului de iluminat public – U.A.T. Comună Baia 539 mii lei, U.A.T. Comună Frecăței 691 mii lei; – neînregistrarea valorii programelor informatice și titlurilor de participare – U.A.T. Comună Sfântu Gheorghe 56 mii lei
– Menținerea nejustificată în categoria de mijloace fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în această categorie – U.A.T. Orașul Babadag 153 mii lei;
– Nestabilirea și neevidențierea prin contul 461 „Debitori”, a creanțelor rezultate din contravaloarea serviciilor medicale spitalicești acordate persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale – Spitalul Județean de Urgență Tulcea 1.535 mii lei.
Neînregistrarea cheltuielilor cu amortizarea – Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 11 mii lei; – Neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală – U.A.T. Orașul Măcin 3.125 mii lei, U.A.T. Comuna Casimcea 1.020 mii lei, U.A.T. Comună Mihail Kogălniceanu 381 mii lei, U.A.T. Comună Ostrov 180 mii lei, U.A.T. Comuna Sfântu Gheorghe 128 mii lei, U.A.T. Comuna Pardina 99 mii lei;
– Neconcordanțe între valoarea bunurilor din domeniul privat al comunei, înregistrată în contabilitate, cu valoarea din Hotărârile Consiliului Local de aprobare a bunurilor din domeniul privat al Comunei Ceamurlia de Jos; – Neînregistrarea ca mijloace fixe a unor obiective de investiții finalizate – U.A.T. Comuna Pardina; – Erori din centralizarea eronată a situațiilor financiare întocmite de ordonatorii terțiari de credite, la nivelul ordonatorului principal de credite – U.A.T. Orașul Babadag 43 mii lei.