RAPORT PRIVIND SERVICIILE SI ACTIVITĂŢILE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DERULATE ÎN SEMESTRUL I – 2016

                         DIRECTOR D.A.P.S.,    	                                                Ec. Ştefana Zibileanu

DIRECTOR D.A.P.S.,
Ec. Ştefana Zibileanu

Raportul a fost prezentat consilierilor locali in sedinta de joi 29 septembrie

În conformitate cu  prevederile art. 11, alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prezintă semestrial Consiliului Local un raport privind serviciile si activităţile de asistenţă medicală comunitară.

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale adresate persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate (nivel economic sub pragul saraciei, şomaj, nivel educaţional  scăzut, diferite dizabilităţi, boli cronice, boli aflate în faze terminale, graviditate, vârsta a treia, vârsta sub 16 ani, familii monoparentale, risc de excluziune socială).

Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:

 • implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
 • definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
 • dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;
 • monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
 • asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. Potrivit prevederilor art.4 din H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardelor de cost/an pentru servicii acordate în unităţile  medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară,  pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, cât şi pentru a se asigura un minimum de calitate asistenţei medicale comunitare, normarea personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară se realizează potrivit următoarelor normative de personal:

 • un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate;
 • un mediator sanitar la 700 de persoane consiliate.

Pe parcursul semestrul I al anului 2016, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară, şi-au desfăşurat activitatea 5 asistenți medicali comunitari şi doi mediatori sanitari, personalul fiind angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 activitatea Compartimentului Asistenţă Comunitară a  avut următoarele direcţii:

Educarea comunităţii pentru sănătate: medierea relaţiei dintre beneficiarii de etnie romă şi mediciul de familie/specialist; informare şi consiliere asupra necesităţii vaccinărilor; informare/consiliere privind administrarea corectă a tratamentelor conform prescrierii medicului de familie/specialist;  consiliere privind îngrijirea corectă (igiena corporală) a sugarului în special a  copilului în vârstă de până la 7 ani, precum şi a igienei personale; educarea mamelor pentru măsurarea temperaturii la sugari.

Promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale: informarea, consilierea asupra bolilor cu transmitere sexuală şi însoţirea persoanelor vulnerabile la medicul de familie/specialist sau Cabinetul de Planning Familial; consilierea şi însoţirea femeilor însărcinate la medicul de familie/specialist în vederea efectuării analizelor medicale precum şi a controlului periodic,

Promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos: informarea asupra igienei alimentaţiei, precum şi alimentaţia la sân; identificarea nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor de educaţie referitoare la o viaţă sănătoasă.

Educaţie şi acţiuni pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos:  informarea asupra igienei locuinţei şi a spaţiilor comune (aerisirea corectă a încăperilor, încălzirea locuinţei, igienizarea şi stoparea instalării igrasiei) precum şi asupra riscurilor expunerii la temperaturi scăzute sau foarte ridicate, în special a copiilor, vârstnicilor, dar şi a celor suferinzi de boli cardiovasculare.

 Activităţi de prevenire şi profilaxie primară,  secundară şi terţiară:  informare privind riscurile la boală, mobilizarea şi însoţirea membrilor comunităţii la acţiuni de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii); distribuirea de pliante cu privire la bolile cardiovasculare, hepatită, diabet zaharat, gripă şi viroze respiratorii, toxiinfecţii alimentare, fumat, prevenirea tuberculozei, etc; acţiuni de informare a populaţiei privind riscurile expunerii la soare în zilele caniculare; acţiuni de identificare a persoanelor care au intrat în contact cu suspecţi/bolnavi de boli transmisibile (rujeolă, hepatită, etc.)

Alte activităţi: identificarea familiilor cu risc socio-medical din cadrul comunităţii; sprijinirea membrilor comunităţii în obţinerea actelor de identitate; identificarea şi semnalarea cazurilor potenţiale de abandon din familiile de romi; monitorizarea copiilor reintegraţi în familie; identificarea copiilor de vârstă şcolară care nu frecventează cursuri de învăţământ; informarea familiilor cu copii de vârstă şcolară asupra necesităţii frecventării cursurilor şcolare şi a cursurilor de grădiniţă, în special a copiilor care pot fi înscrişi în clasa 0; sprijinirea persoanelor în vederea obţinerii asigurării de sănătate.

În primul semestru al anului 2016, asistenţii medicali comunitari din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară, în baza competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului s-au adresat prin măsuri de sănătate publică unui număr de 3092 persoane catagrafiate  din care 243 persoane catagrafiate în suburbia Tudor Vladimirescu.

 

 

 

Prin activitatea de identificare pe teren s-a constatat că se află  înscrise pe listele medicilor de familie 2150 persoane.

În evidenţa şi monitorizarea asistenţilor medicali comunitari s-a aflat un număr de 67 gravide  pentru care s-au efectuat 301vizite la domiciliu. În perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 nu s-au înregistrat naşteri la domiciliu şi au fost monitorizaţi 92 sugari, la care  s-au efectuat 833 vizite.

În evidenţa şi monitorizarea D.A.P.S.  se află 1271 copii din care: 92 copii  cu vârsta cuprinsă între 0-1 ani, 399 copii  cu vârsta cuprinsă între 1-5 ani şi 770 copii cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani.  Din numărul total de copii, 2 copii prezintă  boli infecţioase şi  17 copii  boli cronice.

 

Din numărul total de persoane catagrafiate, 459 sunt persoane varstnice și  192 persoane încadrate într-un grad de handicap.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 activitatea asistenţilor medicali comunitari a constat în:

– monitorizarea a 3092 persoane din care: 67 gravide, 36 lăuze, 1271 copii, 459 persoane vârstnice, 182 persoane cu handicap şi 1067 alte categorii (adulți-femei și bărbați cu afectiuni cronice).

 

 

– au fost întocmite 152 de fişe pentru: 38 copii 0-1 an, 48 persoane cu handicap, 36 gravide şi 30 lăuze;

– au fost înscrişi pe listele unui medic de familie 12 copii;

– au fost monitorizate 21 de cazuri din evidenţa specială (anemici, prematuri, TBC, ş.a.) din care 15 copii şi 6 adulți;

– au fost identificate 79 cazuri sociale, asistenţii medicali colaborând cu personalul  compartimentelor de specialitate din cadrul D.A.P.S. precum şi cu alte instituţii cu competenţe în soluţionarea cazurilor: Poliţia municipală, cabinete medicale, Spitalul Judeţean, D.G.A.SP.C.;

– s-au acordat servicii de asistenţă medicală comunitară pentru un număr de 1545 persoane de etnie romă.

De asemenea în primul semestru al anului 2016 asistenţii medicali comunitari au desfăşurat următoarele activităţi şi acţiuni de asistenţă medicală comunitară:

 • 151 de activităţi de mobilizare şi însoţirea membrilor comunităţii la acţiuni de sănătate publică: campanii de vaccinare adresate unui număr de 631 copii;
 • 311 activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos: informarea asupra igienei alimentaţiei, alimentaţia la sân, la care au participat 2172 de persoane;
 • 149 activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii: mămici, bunici, membri ai familiei extinse, persoane care au în grijă copii, în special nou-născuţi şi care s-au adresat unui număr de 457 persoane.
 • 50 activităţi de informare şi consiliere privind măsurile de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii la care au participat 558 persoane;
 • 15 campanii de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii:

– Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua mondială fără fumat, Ziua mondială de luptă împotriva tensiunii arteriale. Activităţile s-au derulat în Piaţa Sf. Gheorghe din municipiul Tulcea şi au constat în acţiuni de educaţie şi sfaturi medicale, măsurători ale tensiunii arteriale și testarea glicemiei ;

– în Suburbia Tudor Vladimirescu: monitorizare, măsurători ale tensiunii arteriale, informarea populaţiei privind riscurile expunerii la soare în zilele caniculare precum şi sfaturi privind prevenirea îmbolnăvirilor;

– campanii lunare la Centrul Social de Urgenţă „Phoenix”: efectuarea de filtre medicale pentru depistarea eventualelor cazuri de pediculoză, scabie, viroze respiratorii, prezentarea unor măsuri de igienă personală şi evitare a bolilor contagioase şi cu transmitere sexuală;

– Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice „Vezina”: educaţie pentru sănătate şi măsurători ale tensiunii arteriale.

S-au distribuit pliante cu privire la bolile cardiovasculare, hepatită, diabet zaharat, gripă şi viroze respiratorii, toxiinfecţii alimentare, fumat, prevenirea tuberculozei, etc. De asemenea în primul semestru al anului 2016, asistenţii medicali au efectuat persoanelor aflate în evidenţe precum şi beneficiarilor acţiunilor desfăşurate, un număr total de 3114 măsurători ale tensiunii arteriale și 143 teste de glicemie .

 • 16 acţiuni de îndrumare a persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic – 6 persoane aflate în evidenţele Secţiei de pneumoftiziologie.
 • 219 activităţi de identificare şi sprijinire a 66 de gravide şi lăuze cu risc medico-social precum şi monitorizarea acestora;
 • 214 acţiuni de supraveghere a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic (0-7 ani). Au fost identificaţi şi sprijiniţi 38 de copii cu vârsta de până la un an şi monitorizaţi un număr total de 495 copii 0-7 ani.
 • 180 acţiuni prin care au fost identificate 32 de persoane de vârstă fertilă şi s-au diseminat informaţiile specifice de planificare familială şi contracepţie;
 • 6 acţiuni de identificare, sprijinire şi monitorizare a 32 de persoane care au intrat în contact cu suspecţi/bolnavi de boli transmisibile (rujeolă, hepatită, etc.);
 • 6 acţiuni de identificare, sprijinire şi monitorizare a 31 familii cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
 • 18 activităţi de identificare şi sprijinire a 25 persoane în vederea înscrierii pe listele medicilor de familie;
 • 79 activităţi de monitorizare a 15 sugari cu risc medico-social şi a copiilor din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc) şi urmărirea măsurilor terapeutice recomandate de medic.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2016, s-au înregistrat la domiciliul persoanelor vârstnice un număr de 5 decese,  iar la spital un număr de 3 decese. Nu s-au înregistrat decese gravidă/lehuză sau decese copii la domiciliu.

 

 

Activitatea mediatorilor sanitari

Principalele activităţi desfăşurate de mediatorii sanitari constă în: facilitarea comunicării dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar; cultivarea încrederii reciproce între autorităţile publice şi comunitatea de romi din care face parte; promovarea noţiunilor de bază privind prevenţia bolilor, sănătatea reproducerii, alimentaţia sănătoasă, igiena personală şi a locuinţei; mobilizarea membrilor comunităţii la acţiunile de sănătate publică; sprijinirea personalului medical în acţiunile de imunizare a populaţiei infantile.

În perioada 01.06.2016 – 30.06.2016, mediatorii sanitari din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară, în baza competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului s-au adresat  unui număr de 2706 persoane rrome catagrafiate din care au fost înscrise în primul semestrual anului 2016 pe listele medicilor de familie un număr de 30 persoane de etnie  rromă.

Pe categorii de vârstă populaţia de etnie romă se prezintă astfel:

 

0-1

an

1-7

 ani

8-18

 ani

19-30

 ani

31-45

 ani

46-55

 ani

56-65

 ani

Peste

 65 ani

100 592 881 547 342 144 70 30

 

 

 

În primul semestru al anului 2016 s-au derulat activităţi de educare a comunităţii rrome pentru sănătate, de promovare a sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale, prin medierea relaţiei dintre beneficiarii de etnie romă şi medicii de familie, informare asupra necesităţii vaccinărilor, utilităţii tratamentului medicamentos şi a posibilelor reacţii adverse, a igienei personale, educarea mamelor pentru măsurarea temperaturii la sugari.

În perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 activitatea mediatorilor sanitari a constat în:

 • actualizarea catagrafiei: 84 persoane nou catagrafiate din care 60 copii, 12 femei şi 12 bărbaţi;
 • au fost identificate 34 de gravide şi 24 de lăuze şi monitorizate în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum;
 • s-au efectuat 1675 vizite la domiciliul persoanelor de etnie romă cu scopul de a identifica nivelul de cunoştinţe şi nevoilE de educaţie referitoare la o viaţă sănătoasă;
 • au fost sprijinite 34 persoane din care 14 copii şi 20 adulți – pentru înscrierea pe listele medicului de familie.
 • în campaniile de imunizare au fost mobilizaţi 456 copii din care 222 au fost vaccinaţi, 75 contraindicaţi vaccinului, 153 neprezentaţi și 6 au fost planificaţi la o dată ulterioară datorită lipsei vaccinului.
 • au fost identificate şi sprijinite 65 de persoane fără acte de identitate pentru toate efectuându-se demersurile necesare obţinerii acestora.

În primul semestru din anul 2016 mediatorii sanitari au desfăşurat următoarele activităţi şi acţiuni de educaţie pentru sănătate:

 • 76 activităţi de informare şi consiliere asupra necesităţii vaccinărilor, lunar fiind informate 457 de persoane (părinţi, bunici, membri ai familiei extinse);
 • 184 activităţi de informare privind administrarea corectă a tratamentelor conform prescrierii medicului de familie/specialist adresate lunar unui număr de 489 persoane;
 • 218 activităţi de consiliere privind îngrijirea corectă (igiena corporală) a sugarului în special a copilului în vârstă de până la 7 ani, lunar fiind informate 384 de persoane;
 • 172 activităţi de informare şi consiliere asupra bolilor cu transmitere sexuală, numărul mediu lunar de beneficiari fiind de 158 persoane;
 • 165 acţiuni de consiliere şi însoţire la medicul de familie/specialist. Media lunară de persoane sprijinite a fost de 292 persoane;
 • 182 activităţi de informare asupra igienei alimentaţiei, precum şi alimentaţia la sân, lunar fiind informate 343 de persoane.
 • 203 acţiuni de informare şi consiliere privind avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune. Beneficiarii au fost în medie /lună 1148 persoane;
 • 5 acţiuni de identificare, sprijinire şi monitorizare a 33 de persoane care au intrat în contact cu suspecţi/bolnavi de boli transmisibile;

 

Activităţi şi acţiuni de educaţie pentru sănătate cu privire la:

 

 

 

 

Alte activități desfășurate în primul semestru al anului 2016:

 • 4 potenţiale cazuri de abandon de copii au fost semnalate compartimentului de specialitate şi au fost monitorizate periodic de mediatorii sanitari în colaborare cu asistenţii sociali;
 • 21 acţiuni de identificare a copiilor de vârstă şcolară care nu frecventează cursuri de învăţământ. Au fost identificaţi 140 copii neşcolarizaţi, 43 au fost sprijiniţi în vederea înscrierii la cursuri, toţi fiind în monitorizare şi consiliere pentru frecventarea învăţământului obligatoriu;
 • 37 acţiuni de identificare a membrilor comunităţii care nu deţin acte de identitate au condus la sprijinirea şi obţinerea documentelor pentru 65 persoane;
 • 137 acţiuni ale mediatorilor sanitari au avut ca rezultat sprijinirea a 563 de persoane în obţinerea asigurării de sănătate precum şi unor drepturi sociale.
 • 18 activităţi de monitorizare a 4 copii care au fost reintegraţi în familie.

Mediatorii sanitari s-au implicat și în acţiuni care au avut ca scop dezinsecţia şi deratizarea terenului dintre locuinţe pentru combaterea căpuşelor şi a cazurilor de pediculoză.

Personalul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară a desfăşurat acţiuni în comunitatea de romi ce au vizat : Educare şi informare pe tema „Căsătoria la vârste fragede”, precizându-se riscul unei căsătorii la vârste fragede şi implicit riscul unei sarcini la vârste timpurii – abandonul şcolar, veniturile insuficiente, lipsa unei locuinţe pentru noua familie; Planificarea familială – evitarea unei sarcini nedorite; Igiena locuinţei: aerisirea corectă a încăperilor, încălzirea locuinţei, igienizarea şi stoparea instalării igrasiei precum şi asupra riscurilor expunerii la temperaturi scăzute sau foarte ridicate, în special a copiilor, vârstnicilor, dar şi a celor suferinzi de boli cardiovasculare; Prevenirea contactării virusurilor (în special cele gripale şi hepatice), prevenirea tuberculozei, îmbolnăvirile datorate fumatului; Informarea familiilor cu copii de vârstă şcolară asupra necesităţii frecventării cursurilor şcolare şi a cursurilor de grădiniţă, în special a copiilor care pot fi înscrişi în clasa I; Importanţa vaccinării; Accesul romilor la serviciile de sănătate; Prevenirea abandonului în pediatrie; Importanţa alăptării la sân şi a igienei personale, a locuinţei şi îngrijirea nou-născutului.

 

Starea de sănătate a unei populaţii este afectată negativ de lipsa de acces/acces redus la servicii de îngrijire a sănătăţii, la medicaţie şi programele de educaţie/prevenţie sanitară, dar şi de lipsa de acces/accesul redus la condiţiile de viaţă necesare menţinerii unei stări de sănătate (acces la sursă de apă potabilă, la alimentaţie sănătoasă, echilibrată, la o locuinţă dotată cu facilităţi sanitare, salubră, încălzită pe timpul iernii). Prin cele două tipuri de activităţi, respectiv:  activităţi medicale profilactice şi activităţi sociale, Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară asigură furnizarea de servicii integrate, medicale şi sociale, flexibile şi adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc, prevenţie şi monitorizare a serviciilor.

Principalii beneficiari ai activităţilor de asistenţă medicală comunitară au fost cei din zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social ale municipiului Tulcea, ponderea fiind din rândul celor cu nivel economic şi educaţional scăzut şi cei aflaţi  în risc crescut de excluziune socială.

Programul de lucru al personalului de asistenţă medicală comunitară se desfăşoară de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00, iar activitatea de teren se desfăşoară  de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00.

 

Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară colaborează şi conlucrează atât cu celelalte compartimente din cadrul  D.A.P.S. (Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, Asistenţă Persoane Vârstnice, Asistenţă Persoane cu Handicap, Compartiment  Ajutor Social, Monitorizare Cantină, Alocaţii, C.S.U.P.) cât şi cu alte instituţii din municipiul Tulcea, în vederea furnizării serviciilor integrate medico-sociale şi educaţionale adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc pentru  soluţionarea  problemelor și creșterea calității vieții, categoriilor de persoane vulnerabile din municipiul Tulcea.

 

 

 

 DIRECTOR D.A.P.S.,                                                                                   

                                                  Ec. Ştefana Zibileanu