REGULAMENTUL PROPUS DE PRIMĂRIE LEGAT DE RIDICAREA VEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR

Politia opreste zilnic zeci de masini, conducatorii finnd obisnuiti cu vechiul sens de circulatie!

Primăria Tulcea a redactat un regulament privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea

Regulamentul nu cuprinde deocamdată şi tarifele ce vor fi plătite de cei ce vor parcă neregulamentar, acesta urmând să facă subiectul unui alt proiect. Conform viceprimarului Andaluzia Luca, proiectul urmează să fie supus dezbaterii publice și poate suferi modificări în urma unor eventuale amendamente.
Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop: descongestionarea drumurilor publice, optimizarea transportului în comun, protejarea pietonilor pe trotuare, respectarea dreptului la liberă circulație a persoanelor, creșterea gradului de siguranță la trafic pe drumurile publice, fluidizarea traficului rutier, eliberarea căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, protejarea drepturilor persoane cu handicap.
Condiții pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea.

ART. 5
Conducătorii vehiculelor au obligația să respecte indicatoarele și/sau marcajele specifice parcării publice și a tuturor indicatoarelor și/sau marcajelor rutiere.

ART. 6
Vehiculele staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor/deținătorilor legali.

ART. 7
Sunt supuse procedurii de ridicare, transport și depozitare vehiculele staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea în următoarele situații:
A) vehiculele staționate pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Tulcea cu încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare
B) vehiculele staționate pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului a executat amenajări care respectă prevederile art. 144, alin. (2) și (3) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
C) vehiculele staționate în dreptul căilor de acces în instituții publice/private, parcări, garaje, precum și în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;
D) vehiculele staționate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de o persoană neîndreptățită;
E) vehiculele, altele decât cele care efectuează transport în regim de taxi și transport public de călători, staționate în locurile de așteptare clienți pentru transportul în regim de taxi și în stațiile de îmbarcare/debarcare călători destinate transportului public de persoane;
F) vehiculele staționate în parcuri, alei pietonale, zone verzi, piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil și trotuare.

ART. 8
(1) Sunt exceptate de la măsurile de ridicare vehiculele aparținând Ministerului Administraţiei și Internelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciul de Ambulanță sau Medicină Legală, Protecției Civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau misiuni care au caracter de urgență.
(2) În cazul în care măsura a fost dispusă, eliberarea vehiculelor se efectuează fără achitarea tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

ART. 9
(1) Constatarea staționării neregulamentare pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea se efectuează de către polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea, cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Tulcea cu ajutorul mijloacelor certificate.
(2) Polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în acest sens sau către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Tulcea efectuează o fotografie cu ajutorul mijloacelor certificate, astfel încât să rezulte staționarea neregulamentară.

CAP. 3
Descrierea activităților de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea.

ART. 10
(1) Activitățile de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor/autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea se execută de către personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni și numai în baza unei dispoziții de ridicare întocmită de către polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Tulcea.
(2) Personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea care efectuează operațiunea de ridicare a vehiculelor va fi însoțit, obligatoriu, pe toată perioada de desfășurare a acesteia, de agentul constatator din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Tulcea.

ART. 11
(1) Activitățile de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea se pot realiza numai pe baza Dispoziției de ridicare prevăzută la Anexă nr. 1 la prezentul Regulament, întocmită de către agentul constatator din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în acest sens sau către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Tulcea, prin care s-a dispus ridicarea.
(2) Dispoziția de ridicare va fi încheiată de către agentul constatator în prezența unui martor asistent care va semna această dispoziție.
(3) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare care vor fi înseriate și numerotate. Un exemplar va rămâne la agentul constatator iar celelalte 2 exemplare vor rămâne la personalul operatorului desemnat să efectueze activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor. La eliberarea vehiculului, personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor va preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.
(4) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unei persoane.
(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

ART. 12
(1) După întocmirea Dispoziției de ridicare, se va completa o Fișă a vehiculului staționat neregulamentar de către personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, prevăzută la Anexă nr. 2 la prezentul Regulament, care va fi semnată de polițistul local sau polițistul rutier și de un martor asistent.
(2) Fișa vehiculului staționat neregulamentar va cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare a vehiculului, locul și starea fizică a acestuia.
(3) Fișa vehiculului staționat neregulamentar se va întocmi în 3 exemplare care vor fi înseriate și numerotate. Un exemplar va rămâne la agentul constatator iar celelalte 2 exemplare vor rămâne la personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor. La eliberarea vehiculului personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor va preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.
(4) În vederea completării Fișei vehiculului staționat neregulamentar personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor va imortaliza vehiculul în format foto, din patru unghiuri diferite.

ART. 13
Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate în prezentul Regulament este de 1 (un) an. În situația în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen, acesta va fi somat pentru ridicarea acestuia în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public/privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată.

ART. 14
În cazul în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului, având asupra sa certificatul de înmatriculare al vehiculului în original, permisul de conducere și actul de identitate, se prezintă în momentul în care este ridicat vehiculul, fără ca autospeciala să se pună în mișcare, acesta va fi sancționat conform legii pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunii de ridicare, urmând ca după plată acestuia vehiculul să fie coborât de pe autospecială.

ART. 15
(1) Direcția de Poliție Locală Tulcea răspunde în mod direct față de proprietarii vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.
(2) Direcția de Poliție Locală Tulcea este obligată să încheie o poliță de asigurare de răspundere civilă la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.
(3) Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se află în custodia Direcției de Poliție Locală Tulcea care răspunde conform legii până la data eliberării acestora către proprietari/deținători legali.
(4) Eventualele pagube produse vehiculului ridicat și/sau altor vehicule aflate în spațiul de depozitare de către proprietarul/deținătorul legal al acestuia cad în sarcina persoanei care se face răspunzătoare de aceste pagube.

ART. 16
Programul desfășurare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor se desfășoară 24 din 24 ore, 7 zile pe săptămână.

ART. 17
La cererea autorităților locale, în situații de urgență, Direcția de Poliție Locală Tulcea va efectua, cu titlu gratuit, operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor din zona afectată.

ART. 18
Eliberarea vehiculului se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original/oricărui alt act din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, permisului de conducere și a unui act de identitate al proprietarului/deținătorului legal.
La eliberarea vehiculului, personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor va încheia un Proces verbal de predare-primire, prevăzut la Anexă nr. 3 la prezentul Regulament.

ART. 19
Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se efectuează către personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, care are obligația să elibereze chitanță fiscală.

ART. 20
În funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării vehiculului staționat neregulamentar, se percepe un tarif de către personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor pe fiecare zi de depozitare.
Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

ART. 21
Momentul eliberării către proprietarul/deținătorul legal al vehiculului se stabilește pe baza registrului de intrări-ieşiri la locul de depozitare.

CAP. 4
Spațiul de depozitare

ART. 22
Spațiul destinat depozitării vehiculelor ridicate trebuie să fie situat pe raza teritorială a Municipiului Tulcea și să îndeplinească următoarele condiții minime:
Terenul să fie nivelat;
Întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate;
Să fie iluminat pe timpul nopții;
Să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanentă;
Să asigure un spațiu administrativ pentru asigurarea relației cu publicul;
Să nu permită accesul proprietarilor/deținătorilor legali la spațiul de depozitare decât în prezența personalului deservent și numai în scopul de a prelua vehiculul ridicat.

CAP.5
Personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor

ART. 23
Personalul Direcției de Poliție Locală Tulcea cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să fie dotat cu echipament de protecție, din material reflectorizant, purtând ecusoane din care să rezulte cu claritate numele, prenumele și denumirea operatorului;
Să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de lucru;
Să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;
Să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunea de ridicare a vehiculelor aparținând acestora;
Să fie instruit periodic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecția muncii;
Să fie instruit profesional și atestat să desfășoare activitățile aferente serviciului.

CAP.6
Autospecialele destinate activității de ridicare, transport și depozitare vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea.

Art. 24
Autospecialele destinate activității de ridicare, transport și depozitare vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Să fie omologate, înmatriculate în România și să corespundă din punct de vedere tehnic și estetic circulației pe drumurile publice;
Să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;
Să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci când operează pe carosabil;
Să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare, transport și depozitare;
Să asigure ridicarea vehiculelor din orice loc, în siguranță și fără perturbarea circulației.

CAP.7
Tarife

ART. 25
Tarifele aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public său privat al Municipiului Tulcea se vor aproba prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

CAP.8
Dispoziții finale

ART. 26
Încălcarea prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.