Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

SCHIMB DUBIOS DE TERENURI 2, PE MASA CONSILIERILOR LOCALI SCHIMB DUBIOS DE TERENURI 2, PE MASA CONSILIERILOR LOCALI
Deşi Primăria se plânge oficial de lipsa terenurilor libere de sarcini, aceasta fiind explicaţia oficială dată unor persoane ce şi-au câştigat în instanţă drepturile... SCHIMB DUBIOS DE TERENURI 2, PE MASA CONSILIERILOR LOCALI

VALBERTODeşi Primăria se plânge oficial de lipsa terenurilor libere de sarcini, aceasta fiind explicaţia oficială dată unor persoane ce şi-au câştigat în instanţă drepturile şi aşteaptă de ani de zile să fie puşi în posesie, în unele cazuri se face slalom prin legislaţie şi prin documentaţii, cu o uşurinţă ce pare de-a dreptul miraculoasă…

Inclusiv marele Ivan Patzaichin, care mai ieri se plângea că aşteaptă de ceva timp un teren pe care să construiască un canal olimpic de canotaj, aşteaptă de la Primăria Tulcea, căci de exemplu la Giurgiu i s-a oferit de mult, ar fi invidios pe performanţele unei forme tulcene.

Pentru că de multe ori inclusiv legislativul – consilierii locali sunt puşi în situaţia de a nu mai înţelege nimic din documentaţia pe care o primesc, sau mai uita, iată întreg desfăşurătorul unui nou schimb dubios de terenuri pe care sunt chemaţi să îl aprobe în şedinţa Consiliului Local din data de 30 august.

La data de 18.07.2017, SC Valberto SRL, prin administrator Pavel Dănuţ, solicita prin cererea nr.18770/18.07.2017, să efectueze un schimb de terenuri cu Primăria Municipiului Tulcea

În acte, SC Valberto se oferă să cedează suprafaţa de 1969,84 metri pătraţi, situată într-o zonă de protective a puţurilor de apă ale AQUASERV SA., în schimbul terenului de 3181,11 m.p. concesionat de către SC VALBERTO SRL.

Ulterior cererii, SC VALBERTO SRL, în dată de 24.07.2017, deoarece terenul pe care doreşte să îl facă schimb se afla în proprietatea domnului Pavel Dănuţ că persoană fizică, se face trecerea de la Pavel Dănuţ, la SC VALBERTO SRL prin Contractul de Schimb nr.1440/24.07.2017, prin care SC VALBERTO SRL cedează terenul din str. Elena Doamnei nr.2, teren care a aparţinut tot domeniului privat al municipiului Tulcea iar în baza Hotărârii nr.190 din data de 28.10.2004 emisă de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

Astfel prin schimbul realizat, terenul de 1969,84 m.p. intră că bun în SC VALBERTO SRL, pentru a se putea face schimbul cu terenul concesionat de societate din STR.Viticulturii nr.27.

Conform actului de schimb nr.1440/24.07.2017 terenul de 1969,84 m.p. a fost revendicat de către domnul Pavel Dănuţ prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza legii nr.18/1991,169/1997/1/2000, teren intabulat de către domnul Pavel Dănuţ la data de 26.08.2015 la OCPI Tulcea, cu adnotare la punctul B3 privind caracterul zonei de protective sanitară cu regim de restricţie. În actul de schimb 1440/24.07.2017, se face referire la trecerea din extravilanul municipiului Tulcea în intravilanul municipiului Tulcea având categoria de folosinţă arabil şi se evaluează la suma de 75 euro/m.p., aproximativ 147.750 de euro!

Deci cu alte cuvinte, domnul Pavel Dănuţ a ştiut încă de la intabulare că acest teren este într/o zonă de protective sanitară cu regim de restricţie.Cu toate acestea, terenul a fost trecut în intravilan din extravilan, pentru creşterea valorii şi apoi s-a evaluat odată cu contractul de schimb din data de 24.07.2017.

Terenul de 3181,11mp pe care Primăria Municipiului Tulcea urmează să îl cedeze în favoarea societăţii SC VALBERTO SRL aparţine domeniului privat al municipiului tulcea şi este concesionat de către SC VALBERTO SRL din anul 2010, în baza contractului de concesiune nr. G/2918 din 28.04.2010.

Şi legat de acest teren există probleme, semnalate inclusiv de către Inspectoratul de stat în Construcţii, astfel:

„Având în vedere obligaţiile societăţii SC VALBERTO SRL din Contactul de Concesiune Nr. G/2918/28.04.2010, încheiat între Primăria Tulcea şi SC VALBERTO SRL au fost încălcate:

Art.13.1 Concesionarul trebuie să solicite emiterea Certificatului de Urbanism în termen de 3 luni de la perfectarea contractului, iar Autorizaţia de Construire în termen de cel mult 1 an de la data semnării Contractului de Concesiune;

Art.13 .3 Concesionarul este obligat să respecte Planul Urbanistic Zonal şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, aprobat prin HCL nr.126/25.06.2009;

Art.13 .4 Să realizeze lucrările de investiţii numai în bază şi cu respectarea strictă a Autorizaţiei de Construire precum şi a acordurilor şi avizelor prevăzute de Legea 50/1991, republicata. Nefinalizarea lucrărilor în termenul prevăzut în Autorizaţia de Construire, precum şi nerespectarea PUZ-ului aprobat de Consiliul Local, atrage rezilierea contractului fără nici o altă formalitate;

Art.13 .8 Concesionarul are obligaţia să nu afecteze vecinătăţile şi să respecte limitele suprafeţei de teren concesionate.

Societatea SC VALBERTO SRL, nu a respectat clauzele contractului de concesiune “.

Concedentul adică Primăria Municipiului Tulcea prin clauzele contractului de concesiune, are obligaţia să urmărească prin împuterniciţii săi mersul lucrărilor de construcţii în vederea asigurării respectării Planului Urbanistic Zonal şi a Caietului de Sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contract.

Mai mult în urma unui control din cadrul ISC BUCUREŞTI, s-a constatat că lucrările din strada Viticulturii nr.27, au fost realizate cu încălcarea prevederilor art.22 lit. d) şi a art.25 lit. c) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările ulterioare, respectiv fără asigurarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate şi fără asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.

În urma controlului efectuat la Primăria Tulcea de către un reprezentant din cadrul ISC Bucureşti, s-a constatat că emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiectivul situat în stradă Viticulturi nr. FN, au fost emise cu nerespectarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal, aprobat prin Consiliul Local Tulcea nr.126/2009. Având în vedere aceste nereguli, ISC Regionala Sud-Est s-a adresat Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea pentru că în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.50/1991, republicata cu modificările şi complectările ulterioare, să solicite instanţelor de contencios administrativ competente anularea autorizaţiilor de construire emise către SC VALBERTO SRL.

Mai mult de atât, Inspectoratul de Stat în Construcţii a solicitat Prefecturii Tulcea că pe cale judecătorească să solicite anularea autorizaţiilor de construcţie emise ilegal.

Practic, consilierii locali nu au fost informaţi cu privire la aceste probleme, inclusiv un litigiu cu unul dintre vecinii terenului respectiv.

Vom reveni cu alte amănunte.