Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

SE VOTEAZĂ „MODERNIZAREA FALEZEI“: EXECUȚIA VA DURA MAXIM 3 ANI IAR COSTUL ESTIMAT ESTE 183.195.724 LEI SE VOTEAZĂ „MODERNIZAREA FALEZEI“: EXECUȚIA VA DURA MAXIM 3 ANI IAR COSTUL ESTIMAT ESTE 183.195.724 LEI
Consilierii județeni vor vota vineri proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de... SE VOTEAZĂ „MODERNIZAREA FALEZEI“: EXECUȚIA VA DURA MAXIM 3 ANI IAR COSTUL ESTIMAT ESTE 183.195.724 LEI

Consilierii județeni vor vota vineri proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 “. Conform documentației, durata lucrărilor va fi de maxim 36 de luni, urmând să fie modernizate atât cheurile cât și platformele

„La dana de mărfuri generale vor acosta, în funcţie de pescajul navei şi nivelul corespunzător din perioada acostării, navele ce au acces spre punctele de acostare din Delta Dunării, pe canalele Sulina, Chilia şi Sfântu Gheorghe, iar pe platforma aferenta danei se vor opera mărfuri paletizate, pachetizate, pentru deservirea şi aprovizionarea localităţilor din Delta Dunării “spune președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu.

Având în vedere vechimea mare a construcţiilor hidrotehnice portuare şi a platformelor adiacente, din cadrul portului actual, precum şi disfuncţionalităţi constatate de-a lungul frontului celor cca. 16 dane, în lungime totală de 1557 m, situate pe malul drept al Dunării – mărginind Municipiul Tulcea, beneficiarul Consiliul Judeţean Tulcea şi-a prevăzut un plan investiţional de reabilitare şi modernizare cheuri şi platforme aferente Portului Tulcea, sectorul situat de intre milele marine 38+1530 amonte şi 38+800 aval.
În acest sens UAT Județul Tulcea (Consiliul Județean Tulcea) dorește să implementeze proiectul „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.
A fost întocmită Expertiza Tehnică privind investigarea şi analiza situaţiei actuale a lucrărilor hidrotehnice existente – cheuri şi platforme portuare adiacente – care prin recomandări şi evaluări aferente de soluţii tehnice de reabilitare-modernizare, ce constituie baza elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, ce a fost elaborată și predată la Consiliul Județean Tulcea.
Suprafaţa totală a amenajărilor portuare (platforme + cheuri + utilităţi) existente, intre Dunăre şi digul de apărare teritorială a municipiului Tulcea şi de-a lungul frontului, limitat în amonte, de incinta actuală a Portului Comercial (DELTA NAV) şi în aval de S.C. TULCO, este de 39.152 mp.

Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând descrierea principalelor lucrări de intervenţie:
Scenariile tehnico-economice propuse au luat în considerare concluziile Expertizei Tehnice prezentate anterior, coroborate cu concluziile vizitelor în teren, cerinţele Beneficiarului şi observaţiile vizuale făcute în amplasament şi, de asemenea, s-au analizat următorii factori necesari, ce au constituit “condiţiile limită” pentru adoptarea deciziilor ulterioare:
Factori fizici
adâncimi de acostare în rada portuara şi în zona frontului de acostare nave;
condiţii de operare a navelor, la orice nivel al Dunării;
facilităţi de utilizare;
accese interioare, în zona portuară, racordate la accesele exterioare;
condiţii minime de impact asupra mediului şi a ecosistemelor.

Factori de natura financiară

tehnologii simple de execuţie a lucrărilor hidrotehnice – portuare;
costuri optime de execuţie cheuri, platforme şi reţele edilitare de deservire a navelor acostate;
condiţii optime în exploatare a danelor de acostare nave.
În urma acestor analize, soluţia tehnică optimă propusă pe întreg frontul portuar actual, în lungime totală de 1557 m, cu aliniamentul general „în zig-zag”, prevede realizarea unui aliniament unic trasat pe o linie învecinată coronamentului danelor de acostare existente, la circa 6 m faţă de bordura de coronament actuală a cheurilor existente, respectiv la o distanţă maximă de circa 3 m, doar în zona golfului.
Noul front proiectat pe acest aliniament va avea o lungime totală de 1510 m şi va fi amenajat cu cheuri verticale tip ecran din coloane joantive pentru acostarea directă sau mixtă şi operare (îmbarcare – debarcare pasageri) nave turistice şi ambarcaţiuni mici, la orice nivel al Dunării pe lungimea de 1280 m, cât şi pentru acostarea directă şi operarea unor nave fluvial – maritime la dană de mărfuri generale din amonte cu lungimea de 230 m.
La dană de mărfuri generale vor acosta, în funcţie de pescajul navei şi nivelul corespunzător din perioada acostării, navele ce au acces spre punctele de acostare din Delta Dunării, pe canalele Sulina, Chilia şi Sfântu Gheorghe, iar pe platforma aferenta danei se vor opera mărfuri paletizate, pachetizate, pentru deservirea şi aprovizionarea localităţilor din Delta Dunării.
Prin realizarea frontului portuar continuu cu cheuri verticale şi racordarea la platforma portuară existenţă se vor îngloba lucrările de cheuri existente, ca protecţii de taluz sub cheul nou, care de fapt se aflau în stare continua de degradare, pe alocuri în stare avansată de deteriorare, cu riscuri în exploatare şi, în plus, rezultând o suprafaţă de platforma portuară nouă de 36016.70 mp.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:
Valoarea totală a investiţiei, pentru varianta recomandată de proiectant: -cheuri verticale tip ecran din coloane joantive +reţele electrice +reţele apă/canal, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General a fost evaluată la suma de:

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, inclusiv TVA: 183.195.724 lei,
Din care C+M: 154.930.478 lei,
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, fără TVA: 154.185.512 lei,
Din care C+M: 130.193.672 lei,

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
Capacităţi:
Cheuri verticale tip ecran din coloane joantive – L=1510 m;
Platforma portuară noua – S=36016.70 mp;
Reţea de alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă la nave, inclusiv instalaţia de incendiu;
Iluminatul platformei portuare şi al danelor;
Reţea de canalizare pluvială.
Drum de acces L=100m

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 36 luni

Obiectivul de investiții vizează obținerea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.
Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3) lit. f din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico- economice pentru lucrările de investiții de interes județean se aprobă de autoritățile deliberative.