Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ŞEDINŢA DE CONSILIU LOCAL: AZI SE APROBĂ BUGETUL MUNICIPIULUI. VEZI ORDINEA DE ZI ŞEDINŢA DE CONSILIU LOCAL: AZI SE APROBĂ BUGETUL MUNICIPIULUI. VEZI ORDINEA DE ZI
ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2017, ora 10:00, ce va avea... ŞEDINŢA DE CONSILIU LOCAL: AZI SE APROBĂ BUGETUL MUNICIPIULUI. VEZI ORDINEA DE ZI

CLART.1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2017, ora 10:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 februarie 2017.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13 martie 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrele III şi IV – 2016.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2016.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2017.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2017.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2017.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2017 şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2017.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pe anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2017.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2017.
 15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Energoterm S.A. Tulcea cu suma de 2.500.000 lei.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2016-2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/24.11.2016.
 18. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2017, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 19. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2017, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) litera k) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 22. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate.
 23. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU MApN, STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 1135/14.01.2008.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin act adițional. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaţiile proprietate privată a municipiului Tulcea aprobate spre vânzare în baza H.C.L. nr.38/28.08.2008 pentru aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv cota indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.
 27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului a imobilului situat în Tulcea, strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu.
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii nr.31, Tulcea.
 29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 114.954 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua Agighiol cu destinaţia de Exploatare Cariera “Bididia I şi II”.
 30. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 6,90 mp, situat în Tulcea, strada slt.Gavrilov Corneliu nr.174, bl.A8, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru alee de acces şi aprobarea P.U.D. “CONCESIONARE TEREN-ACCES DIN EXTERIOR”.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE”, str.Zimbrului, nr.1 şi a Regulamentului local de urbanism aferent.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ D+P ŞI PLATFORMĂ PARCARE AMBARCAŢIUNI”, Tarla 94, Parcela 2396, 2397/2, Aleea Serelor nr.3 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE S+P+7 E ”, str. Babadag nr.133 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii « ALEEA PLAUR» tronsonului de drum/alee DS613 şi DS278, situat în intravilanul municipiului Tulcea – Suburbia Tudor Vladimirescu, care se intersectează la sud cu Strada Plaur şi la est cu Strada Viilor şi includerea în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea.
 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.58/29.09.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea.
 36. Informare cu privire la activităţile desfăşurate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2016.
 37. Diverse.