Valoarea maxima totală a burselor ce se vor acorda în anul şcolar 2020-2021 este de 349.850 lei

Consilierii locali au aprobat azi 26 noiembrie  numarul de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021.  Valoarea maxima totală a burselor ce se vor acorda în anul şcolar 2020-2021 este de 349.850 lei.Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
 3. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate mai sus.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

(2) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
 2. b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
 3. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de merit obţinute în baza prevederilor pct. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor menționate, este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Bursele de merit obţinute se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate .

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

(3) Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respective începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

(4)Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:

 1. a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.
 2. b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
 3. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
 4. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
 5. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

La stabilirea numărului de burse s-a ţinut cont de propunerile centrelor financiare din învăţământul preuniversitar de stat conform anexei nr.1, fiind identificat un necesar de 2.965  burse, dupa cum urmează:

 1. a) 20 burse de performanţă, în cuantum de:

1) 250 lei / bursă/ lună, pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

2) 250 lei / bursă/ lună, pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

3) 150 lei / bursă/ lună, pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 1. b) 2.660 burse de merit, în cuantum de:

1) 120 lei/bursă/lună, pentru elevii care au obținut media generală între
9,50 – 10,00;

2) 100 lei/bursă/lună, pentru elevii care au obținut media generală între
8,50 – până în 9,50, precum și pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural/artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico/științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 1. c) 64 burse de studiu, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevii care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimile 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
 2. d) 221 bursele de ajutor social, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevi, la cerere, în funcție de categoriile din care fac parte elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţa sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare în următoarele situaţii:

 1. a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
 2. b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
 3. c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.