Conferință de promovare FLAG Delta Dunării:VEZI MĂSURILE FINANȚATE

Vineri 9 martie la Sala Toma Caragiu a Hotelului Delta, a avut loc conferința de promovare a proiectului Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării „Planul de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești “. Persoanele interesate au beneficiat de prezența la conferință a secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Alexandru Potor și a directorului din cadrul Autorității de Management POPAM, Valentin Toma, administratorul public al județului, Vasile Strat, președintele FLAG DELTA, Daniel Buhai, președintele A.D.I.I.T.I.Delta Dunării Ilie Petre, amfitrionul ședinței fiind managerul FLAG DELTA, Valentin Moldoveanu.
„În calitate de membru fondator al Asociației „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării “, Consiliul Județean este extrem de interesat de dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio – economic, de mediu și cultural a comunităților din zona de pescuit și acvacultură. Pe această cale, țin să mulțumesc pentru prezența la Tulcea domnului secretar de stat și reprezentanților Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Toți cei interesați au ocazia astăzi de a afla amănunte referitoare la măsurile finanțate prin acest plan de dezvoltare locală a zonei pescărești, respectiv diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării, sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice, dar și promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei “, a declarat administratorul public Vasile Strat.
„Putem face din sectorul de pescuit și acvacultură unul dintre cele mai performanţe din Europa, având atât potențial natural cât și resursele umane necesare. Pentru a reuși acest lucru, vă garantez că veți avea tot sprijinul din partea Autorității de Management POPAM, cât și din partea Ministerului Agriculturii “, a declarat secretarul de stat Alexandru Potor.

PREZENTARE FLAG
În anul 2010 a luat fiinţă Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării prin acordul de voinţă a cinci membri fondatori: Consiliul Judeţean Tulcea, A.R.B.D.D, Asociaţia Ro-Pescador, Asociaţia Black Sea – Sfântu Gheorghe, Asociaţia Rechinul – Crişan având ca scop şi obiectiv ‘’elaborarea şi implementarea unei Strategii de dezvoltare locală, care să urmărească dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultura, având în considerare toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică”.

În prezent, Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării este formată din şapte membri asociaţi dintre care: două entităţi publice Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării şi Consiliul Judeţean Tulcea, trei susţinători ai societăţii civile (asociaţii), Asociaţia “Black Sea”, Asociaţia “Rechinul”, Asociaţia de pescari “Goloviţa” şi Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23” (membru cu drepturi depline din lună martie a anului 2016) şi un organism privat Asociaţia “Ro-Pescador”.
Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” (denumită în continuare FLAG Delta Dunării), aplica principiile dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii, are la baza obiectivele vizate prin Regulamentul European 508/2014, Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, elementele evidenţiate în analiza SWOT, nevoile de finanţare precum şi lecţiile învăţate în perioada de programare 2007-2013.

Teritoriul vizat este coerent din punct de vedere funcţional în privinţa aspectelor geografice, economice şi sociale, vizează zona Deltei Dunării şi include 25 unităţi administrativ teritoriale, fiind situat în partea sud-est a judeţului Tulcea. Teritoriul FLAG Delta Dunării este situat integral în arealul Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării (ÎŢI). Zona de pescuit şi acvacultura se confruntă cu o serie de probleme ce caracterizează zonele pescăreşti şi de acvacultura de pe întreg teritoriul României, în mare parte, dar prezintă şi caracteristici geografice şi de dezvoltare economico-socială, distincte.
Teritoriul eligibil FLAG Delta Dunării este subîmpărţit în două zone cu următoarele caracteristici de relief: zona umedă a Deltei (comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan, Sfântu Gheorghe, oraş Sulina) şi zona continentală (comunele Somova, Nufăru, Beştepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Luncaviţa, Niculiţel, Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, orașele Isaccea, Babadag şi Municipiul Tulcea).
GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă a Strategiei este format din beneficiari publici, beneficiari privați, beneficiarii indirecți – pescarii și familiile lor, comunitatea din zona pescărească, alți agenții economici etc. Prin implementarea prezentei strategii, se doreşte dezvoltarea integrată a zonei şi a comunităţilor pescăreşti din punct de vedere economic, social şi de mediu în scopul atingerii obiectivului specific al Priorităţii Uniunii nr. 4 „Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultura, inclusiv diversificarea”.
MĂSURI FINANȚATE
MĂSURA 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării
MĂSURA 2 – Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice
MĂSURA 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei
MĂSURA 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării
Valoarea totală nerambursabilă alocată apelurilor pentru depunerea Cererilor de Finanțare în cadrul Măsurii 1 – Diversificarea activităţii de pescuit şi crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării este de 2.310.000,00 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.
Măsura vizează obiectivul specific nr. 1 – Promovarea diversificării ocupaţionale în scopul suplimentarii veniturilor familiilor de pescari, crearea de locuri de munca prin stimularea investiţiilor şi adăugarea de valoare produselor locale.
CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
IMM–uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică, Regii Autonome;
Organizații neguvernamentale;
Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;
Parteneriate publice sau public-private intre autorităţi publice, autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, doua sau mai multe organizaţii neguvernamentale
CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Diversificarea activităţilor pentru lucrătorii din sectorul pescuitului şi acvaculturii (ex. Transformarea locuinţelor în unităţi de cazare, cherhanale turistice, miniferme de acvacultura, etc.);
Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, schimburi de experienţă pentru lucrători din sectorul pescuitului (inclusiv familiile acestora) şi acvaculturii, cursuri, instruiri, calificare (ex. Ghid turistic), etc.;
Crearea, modernizarea, extinderea sau reabilitarea de unităţi de cazare, masa şi agrement cu specific pescăresc (inclusiv pontoane plutitoare);
Achiziţie ambarcaţiuni tradiţionale şi dotări aferente pentru pescaturism, ecoturism, etc;
Achiziţie ambarcaţiuni şi dotări aferente pentru transport turiști, marfă, etc;
Crearea sau modernizarea unor centre de producţie/comercializare produse tradiţionale, servicii de marketing, etc.;
Crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc (de ex. Valorificarea resursei stuficole prin transformarea în combustibili solizi, ateliere meșteșugărești, activități tradiționale zonei Delta Dunării);
Amenajare spații de prezentare cu arhitectură specifică zonei pentru promovarea produselor din zona FLAG Delta Dunării
MĂSURA 2 – Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice
Valoarea totală nerambursabilă alocată apelurilor pentru depunerea Cererilor de Finanțare în cadrul Măsurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural şi măsuri de protejare a mediului în zona FLAG Delta Dunării este de 1.570.000,00 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.
Măsura vizează obiectivul specific nr. 2 – Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice;
CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
IMM–uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică, Regii Autonome;
Organizații neguvernamentale;
Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;
Parteneriate publice sau public-private intre autorităţi publice, autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, doua sau mai multe organizaţii neguvernamentale.
CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Amenajarea de locuri de agrement tematice în zona FLAG Delta Dunării;
Amenajarea unor canale/lacuri interioare/heleştee în scopul creşterii atractivităţii zonei pescăreşti;
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii menite să prevină şi să reducă impactul negativ asupra mediului (sisteme pentru epurarea apei uzate, instalaţii ecologice, corpuri de iluminat cu panouri solare, mici eoliene pentru producerea energiei electrice pentru unităţi de agrement, turistice, unităţi din domeniul piscicol etc.);
Producerea unor aplicaţii informatice (site-uri web, etc.) ca mijloc de promovare a atractivităţii zonei şi a competitivităţii în zona FLAG Delta Dunării;
Amenajarea de pontoane, pasarele, foişoare turistice de observare (de exemplu birdwatching) care să se încadreze în specificul local.
MĂSURA 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei
Valoarea totală nerambursabilă alocată apelurilor pentru depunerea Cererilor de Finanțare în cadrul Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei este de 3.670.000,00 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.
Măsura vizează obiectivul specific nr. 3 – Guvernanta locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului istoric şi cultural al zonei.
CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
IMM–uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Cabinete medicale individuale înfiinţate în baza OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicata;.
Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică, Regii Autonome;
Organizații neguvernamentale;
Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;
Parteneriate publice sau public-private intre autorităţi publice, autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, doua sau mai multe organizaţii neguvermentale.
CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Accesul la serviciile de bază în zonele pescăreşti greu accesibile (servicii medicale, etc.);
Identificarea, crearea, certificarea, promovarea şi monitorizarea menţinerii condiţiilor de acreditare/atestare a: produselor tradiţionale, reţetelor consacrate, scheme de calitate europene DOP (denumire de origine protejată), IGP (indicaţie geografică protejată), STG (specificaţie tehnică garantată,) şi a produselor brand local, certificare de produse tradiţionale locale, certificare ecologică MSC, înregistrarea mărcii colective pentru peştele de captură şi produsele rezultate din acesta, etc.;
Identificarea zonelor pretabile pentru instalaţiile de acvacultura şi de soluţii tehnologice inovatoare pentru valorificarea de noi produse în sectorul de pescuit şi acvacultura;
Punerea în valoare (prin reabilitare, modernizarea, extinderea sau asigurarea funcţionalităţii investiţiilor existente prin finalizarea acestora în vederea atractivităţii din punct de vedere turistic, istoric, religios, etc.) a obiectivelor de interes cultural, religios său istoric, cu potenţial turistic;
Sprijin pentru susţinerea/înfiinţarea de ansambluri folclorice tradiţionale din zona FLAG Delta Dunării;
Publicarea unor cărţi de bucate cu reţete tradiţionale/istoria şi peisajul cultural din zona FLAG Delta Dunării, promovarea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legătura indispensabilă a teritoriului FLAG Delta Dunării cu turiştii prin toate mediile disponibile;
Evenimente locale, festivaluri, târguri şi expoziţii cu specific pescăresc;
Crearea de forme asociative/organism comun care să reprezinte interesele sectorului pescuitului local;
CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finanțare depuse în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Delta Dunării” de către beneficiarii selectați de FLAG Delta Dunării este în conformitate cu dispozițiile art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiv:
– Maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM, PFA, ÎI, IF, etc.
Excepţii:
A) 100% din cheltuielile eligibile ale operaţiunii când beneficiarul este:
– Un organism de drept public;
– O întreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc).
B) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operaţiunea asigura accesul publicului la rezultatele sale şi aceasta îndeplineşte unul dintre criteriile următoarele:
– Este în interesul colectiv;
– Are un beneficiar colectiv;
– Are caracteristici inovatoare.
100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizaţiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute şi asociaţiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu modificările şi completările ulterioare
Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.
VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?
Valoarea maxim total eligibilă aferentă unui proiect va fi 600.000 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.
Valoare maximă totală eligibila cumulata la nivelul a mai multor proiecte, nu va depăşi 600.000 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului pentru un singur beneficiar de sprijin nerambursabil.
Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de 200.000 de EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi de 5.000 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.
ATENȚIE! În cadrul acestui plafon este inclus TVA–ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.