Proiect privind reducerea presiunii asupra resursei piscicole, prin FLAG Delta

În cadrul FLAG Delta Dunării, Asociaţia RO PESCADOR-prin președintele Daniel Buhai, a depus un proiect privind reducerea presiunii asupra resursei piscicole din Delta Dunării şi crearea de surse alternative de venit prin identificarea de noi resurse şi metode de pescuit pentru locuitorii comunităţilor pescăreşti din zona costieră a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cuprinsă în teritoriul FLAG.

„Proiectul va contribui la atingerea Obiectivului general al Strategiei de dezvoltare a zonei pescăreşti Delta Dunării, de dezvoltare durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultură. Identificarea unor specii din cadrul familiei moluşte cu perspective de valorificare de piaţă, însuşirea de către membrii comunităţilor pescăreşti a unor cunoştinţe şi deprinderi noi, introducerea de noi echipamente pentru pescuitul de moluşte şi creşterea valorii adăugate a produselor obţinute vor sta la baza dezvoltării unei activităţi eco-sustenabile şi eficiente din punct de vedere economico-financiar. Proiectul va descrie în final soluţii inovative care să promoveze bunăstarea socială şi patrimoniul cultural – istoric al zonei. în urma implementării proiectului, comunitatea pescărească va avea un rol consolidat în dezvoltarea locală, iar rezultatele obţinute vor putea fi transferate/replicate la nivelul teritoriului FLAG“ a declarat Valentin Moldoveanu, managerul FLAG Delta.

Strategia de dezvoltare Flag Delta Dunarii

Viziunea pentru dezvoltarea durabilă a zonei Grupului Local este: “Dezvoltarea zonei şi a comunităţilor pescăreşti în ansamblu prin creşterea numărului de locuri de muncă, diversificarea de activităţi alternative şi complementare care vor sprijini întărirea economiei locale, asigurând conservarea şi promovarea patrimoniului natural, cultural şi de mediu”.

Obiectivul general al SDL FLAG Delta Dunării este dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultura. În concordanţă cu obiectivele formulate în cadrul regulamentelor Uniunii Europene (UE) şi al POPAM 2014-2020, strategia FLAG Delta Dunării îşi propune să contribuie, prin măsurile pe care le are în vedere, la atingerea obiectivelor specifice:

  • OS1 SDL: Promovarea diversificării ocupaţionale în scopul suplimentarii veniturilor familiilor de pescari, crearea de locuri de munca prin stimularea investiţiilor şi adăugarea de valoare produselor locale
  • OS2 SDL: Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice
  • OS3 SDL: Guvernanta locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului istoric şi cultural al zonei.
  • Prin implementarea prezenţei strategii, se doreşte dezvoltarea integrată a zonei şi a comunităţilor pescăreşti din punct de vedere economic, social şi de mediu în scopul atingerii obiectivului specific al Priorităţii Uniunii nr. 4 „Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultura, inclusiv diversificarea”